กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2859
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC ค่าภาษา
dc.contributor.authorอรวรรณ กูลจีรัง
dc.contributor.otherมหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.available2019-03-25T09:20:03Z
dc.date.issued2558
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2859
dc.description.abstractโรคพาร์กินสันเป็นโรคเรื้องรังทางระบบประสาทที่พบได้มากในผู้สูงอายุ อาการของโรคมีผลต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย เมื่อการดำเนินโรคมากขึ้นอาการก็จะยิ่งรุนแรงขึ้น และส่งผลต่อความสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน เกิดภาวะพึ่งพาอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันอาจมีภาวะซึมเศร้าและสมองเสื่อมได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นโรคนี้อีกด้วย เหล่านี้ล้วนส่งผลให้ระบบคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุลดลง อย่างไรก็ตาม พยาบาลวิชาชีพสามารถให้การดูแลสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันได้โดยการดูแลผู้สูงอายุทั้งในโรงพยบาลและในชุมชนโดยการติดตามอาการ การให้ความรู้และให้คำปรึกษา การติดตามและเฝ้าระวังการใช้ยาอย่างเหมาะสม การประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพ และการสรา้งเครือข่ายผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันth_TH
dc.language.isothth_TH
dc.subjectคุณภาพชีวิตth_TH
dc.subjectผู้สูงอายุ - - โรคth_TH
dc.subjectโรคพาร์กินสันth_TH
dc.subjectสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์th_TH
dc.titleบทบาทพยาบาลในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุโรคพาร์กินสันth_TH
dc.title.alternativeThe nurse's role in promoting quality of life of the elderly with Parkinson's diseaseen
dc.typeบทความวารสารth_TH
dc.issue4
dc.volume23
dc.year2558
dc.description.abstractalternativeParkinson's disease is a neurological chronic illness which a high incident rate in elderly. The symptoms affect body movement. Severity of the symptoms will rise when the disease gradually progresses, affecting the ability to perform activities of daily living and leading the elderly to be completely dependent. Moreover, the elderly with Parkinson's disease may have depression and dementia higher than those without the disease. However, the nurses can improve the quality of life of the elderly in the hospital and community settings by monitoring symptoms, communication and consultant, monitoring and altering medication appropriately, co-ordination with multidisciplinary team and Parkinson's disease clinical managed network.en
dc.journalวารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา = Journal of faculty of nursing Burapha University
dc.page100-108.
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
100-108.pdf745.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น