การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อนามัย เทศกะทึก

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมี จากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบอนามัย เทศกะทึก; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี, และอื่นๆ
2557การพัฒนาการเรียนรู้และอาชีพของผู้สูงอายุ: การวิเคราะห์สถานการณ์ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; ไพบูลย์ พงษ์แสงพันธ์; อนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560การพัฒนารูปแบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารที่ระบุวันหมดอายุสำหรับวัดพุทธกุหลาบ รัตนสัจธรรม; สุนิศา แสงจันทร์; อนามัย เทศกะทึก; ณัจฉรียา คำยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563ความเข้มข้นของแก๊สเอทีลีนออกไซด์ สมรรถภาพปอด และอาการของระบบทางเดินหายใจของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยจ่ายกลางของโรงพยาบาลในจังหวัดระยองอนามัย เทศกะทึก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิระพงศ์ จันทา, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในระบบทางเดินหายใจในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลผลิตจากไม้และเฟอร์นิเจอร์ในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่ออาการผื่นผิวหนังอักเสบของพนักงานทำความสะอาดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีอนามัย เทศกะทึก; วัลลภ ใจดี; ไลลา มะยีแต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่ออาการเจ็บป่วยจากความร้อนของพนักงานที่รับสัมผัสความร้อนโรงงานอุตสาหกรรมหลอมโลหะในเขตจังหวัดระยองปวีณา มีประดิษฐ์; อนามัย เทศกะทึก; วีรพงศ์ มิตรสันเที๊ยะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561สมการทำนายการรับสัมผัสสาร โทลูอีนที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทในแรงงานข้ามชาติพ่นสีโรงงานผลิตของเล่นแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอนามัย เทศกะทึก; นันทพร ภัทรพุทธ; คีรีมาส อเต็นต้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561สมการทำนายการรับสัมผัสสาร โทลูอีนที่มีผลกระทบต่อระบบประสาทในแรงงานข้ามชาติพ่นสีโรงงานผลิตของเล่นแห่งหนึ่งจังหวัดปทุมธานีอนามัย เทศกะทึก; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นันทพร ภัทรพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; คีรีมาส อเต็นต้า, และอื่นๆ
2556สิ่งคุกคามทางอาชีวอนามัยและผลกระทบต่อสุขภาพของแรงงานข้ามชาติในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งอนามัย เทศกะทึก; วัลลภ ใจดี; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544อุบัติเหตุจากการทำงาน...เกิดได้อย่างไรอนามัย เทศกะทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยของผู้รับสัมผัสสารตัวทำละลายในพนักงาน : ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561แนวทางการคัดกรองทางอาชีวอนามัยเกี่ยวกับผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัสไอและฝุ่นโลหะหนักในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพหลอมโลหะในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์, และอื่นๆ
2560แนวทางการจัดการส่งเสริมการออกกำลังกายสำหรับพนักงานในสถานประกอบการผลิตเนื้อไก่แปรรูปส่งออกยุวดี รอดจากภัย; อนามัย เทศกะทึก; บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; ประสิทธิ์ กมลพรมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558แนวทางคัดกรองภาวะผื่นแพ้ผิวหนังอักเสบในผู้ประกอบอาชีพโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้เอ็มดีเอฟแห่งหนึ่ง ในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เทศกะทึก; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2560โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมความปลอดภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตและคาร์บาเมท ของเกษตรกรสวนผลไม้ อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีชิงชัย เมธพัฒน์; อนามัย เทศกะทึก; ภาณุวัฒน์ เชิดเกียรติกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์