การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การศึกษาการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ของลูกค้าที่มีผลต่อการบอกต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวพักแรมแบบโฮมสเตย์ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุวิชญา เฉลิมแดน; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ภูริศ ศรสรุทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพการบริการตามการรับรู้ของลูกค้าของธุรกิจธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในจังหวัดชลบุรีอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธนพนธ์ ธนะจินดานนท์; สีมา สีมานันท์; วนิดา นวลบุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2546การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพทางด้านการแข่งขันของผู้ผลิตส่งออกอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มไทย : กรณีศึกษาการส่งออกสิ่งทอไทยไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาสุดา สุวรรณาภิรมย์; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาภาพลักษณ์ของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบล็คเบอรี่ตามทัศนคติของผู้บริโภคในจังหวัดชลบุรีสุพิชชา เสมอกิจ; อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; สมชาย ชุณหรัศมิ์; วุฒิชัย สิทธิมาลากร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2558ผลกระทบของความเสี่ยงคนในองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์การอดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; ธีรัตม์ พิริยะพลิน; นริศ เพ็ญโภไคย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ผลกระทบของรูปแบบการจัดการความขัดแย้งต่อพฤติกรรมเชิงนวัตกรรมผ่านความไว้วางใจ ความผูกพัน พฤติกรรมการจัดการความรู้อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ; บรรพต วิรุณราช; สุธนี บิณฑสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์