การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุรัติ สุพิชญางกูร

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 8 จากทั้งหมด 8
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การพัฒนาสมรรถนะของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทยกฤษณา โพธิสารัตนะ; สุรัติ สุพิชญางกูร; ดรัณ วันทิพพา; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การพัฒนาสมรรถนะของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไทยกฤษณา โพธิสารัตนะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุรัติ สุพิชญางกูร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดรัณ วันทิพพา, และอื่นๆ
2563การรวบรวมองค์ความรู้ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาวัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางพุทธธรรมในเขตอำเภอเมืองชลบุรี และอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
2554การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ ค่านิยมในการดำเนินชีวิต การรับรู้ข่าวสาร และการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร; ทัศวารินทร์ วุฒิสารวรากรณ์; สาวิตรี บิณฑสันต์; ชวาลา เทียนประเสริฐกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของความรู้จากแหล่งท่องเที่ยว และคุณค่าวัฒนธรรมที่มีต่อการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเชิงบำบัดรักษา และฟื้นฟูสุขภาพที่ขึ้นอยู่กับการรับรู้ความเสี่ยงในการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีเกศสุดา เหล่าตระกูล; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศุภสิทธิ์ เลิศบัวสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556คุณภาพการบริการของธุรกิจโรงแรมใน สปป.ลาว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา นครหลวงเวียงจันทน์ศรัณยา เลิศพุทธรักษ์; สุรัติ สุพิชญางกูร; สุธาศิณี สุศิวะ; ศรายุทธ โชคชัยวรรัตน์; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและรณรงค์ทางการตลาดท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานของผู้ประกอบการขนาดย่อมในชุมชนอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสุรัติ สุพิชญางกูร; พัชรินทร์ สุขผล; ธีรารัตน์ วงศ์ธนะเอนก; ดนัย ริสธานินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมไวน์สุรัติ สุพิชญางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์