กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2534
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมผู้บริโภคในอุตสาหกรรมไวน์
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: สุรัติ สุพิชญางกูร
มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
คำสำคัญ: ไวน์
อุตสาหกรรมไวน์
สาขาเศรษฐศาสตร์
วันที่เผยแพร่: 2554
บทคัดย่อ: พฤติกรรมและความต้องการการบริโภคไวน์มีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มผู้บริโภค นักการตลาดต้องทำความเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่มจึงจะสามารถกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมเกิดความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ซึ่งการแบ่งส่วนทางการตลาดของผู้บริโภคไวน์สามารถแบ่งตามปัจจัยประชากรศาสตร์ ปัจจัยจิตวิทยาและปัจจัยด้านวัฒนธรรม
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2534
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวารสาร

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
1-6.pdf1.94 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น