การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุภาภรณ์ ด้วงแพง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 56  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; โสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองสำหรับผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2560การพัฒนาแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพพยาบาลสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สารนิติ บุญประสพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างความรักในครอบครัววัยรุ่นสงวน ธานี; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาภรณ์ ดีนาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความคลาดเคลื่อนทางยาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต: ศึกษาเฉพาะกรณีสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปรียาพร สมัครการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการ ภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องสุภาภรณ์ ด้วงแพง; จุฬาลักษณ์ บารมี; ตะวัน แสงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มอาการภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดและการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดช่องท้องสุภาภรณ์ ด้วงแพง; ตะวัน แสงสุวรรณ,2524; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบวิชาชีพกับความสม่ำเสมอในการรักษาของผู้ที่มีความดันโลหิตสูงสุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; ภาวินี ศรีสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ความสามารถในการจัดการภาวะหายใจลำบากเรื้อรังด้วยตนเองของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ประสบการณ์การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันภายหลังได้รับการใส่ขดลวดค้ำยันสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; พรทิพย์ ไพศาลธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสบการณ์การมีเลือดออกในทางเดินอาหารของผู้ที่เป็นโรคตับแข็งสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ประสบการณ์การเป็นผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองรายใหม่ระยะเฉียบพลันสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; กวินทร์นาฏ บุญชู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ประสบการณ์การได้รับการใส่สายระบายทรวงอกของผู้บาดเจ็บทรวงอกสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ทิพรดา ประสิทธิแพทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สมฤดี ดีนวนพะเนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสบการณ์ของสมาชิกครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สมฤดี ดีนวนพะเนา, และอื่นๆ
2556ประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ที่มีลูกเลี้ยงยากวัยเตาะแตะสุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พนิดา ศิริอำพันธ์กุล, และอื่นๆ
2549ประสบการณ์ชีวิตของวัยรุ่นไทยที่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่สุภาภรณ์ ด้วงแพง; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์