การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุณี หงษ์วิเศษ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 59  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัสสรณ์ ศิริรวยธนัตถ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัสสรณ์ ศิริรวยธนัตถ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวน) ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อัจจิมา สวัสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การตัดสินใจเลือกศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราสุณี หงษ์วิเศษ; สุภาวดี เพ็ชรภูคาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; พิชชาภา เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณัฐวรรณ แย้มละมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การประเมินโครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ 2557 : กรณีศึกษาชุมชนซอยกอไผ่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; โศธนะ สุนทรวงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2546การประเมินโครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนสังกัดเทศบาล ตำบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีฉลอง ทับศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; วรางคณา อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; วรางคณา อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการท่องเที่ยวในชุมชน ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสุณี หงษ์วิเศษ; ทิพย์วัลย์ ทรัพย์บุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาสุณี หงษ์วิเศษ; อมร สมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การศึกษาความต้องการของบุคลากรในการจัดทำรายงานด้วยระบบ SCADA ของบริษัท ไทยเมทัลโพรเซสซิ่ง จำกัดสุณี หงษ์วิเศษ; อัฐพงศ์ ภาณุดำรงพัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การศึกษาความพร้อมในการยกฐานะเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นเมืองรูปแบบพิเศษด้านอุตสาหกรรมและเมืองท่าสุณี หงษ์วิเศษ; พรภิรมย์ เสือแดง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยในการเลือกใช้บริการร้านกาแฟสดในเขตอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; นิติภูมิ โกปริญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559การใช้หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบางขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัทรชนก สุรมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ภัคธดา เมธศุภสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนศรีสุวิชสุณี หงษ์วิเศษ; ลัษณาวรรณ โสภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ