การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุณี หงษ์วิเศษ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณภัสสรณ์ ศิริรวยธนัตถ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณภัสสรณ์ ศิริรวยธนัตถ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์.
2560การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประจำปี พ.ศ. 2557-2561 (ฉบับทบทวน) ของเทศบาลตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อัจจิมา สวัสดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การประเมินผลโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ย อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ณัฐวรรณ แย้มละมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; วรางคณา อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรางคณา อุดหนุน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชราภรณ์ คงเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารทั่วไป.
2560การยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตวิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพาสุณี หงษ์วิเศษ; อมร สมปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ภัคธดา เมธศุภสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อปัจจัยในการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนศรีสุวิชสุณี หงษ์วิเศษ; ลัษณาวรรณ โสภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อนัญญา ชมโฉม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการบริหารจัดการโรงเรียนบ้านห้วยกะปิ จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนัญญา ชมโฉม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความคิดเห็นของพนักงานต่อสวัสดิการบริษัทเอ็นดี รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)สุณี หงษ์วิเศษ; เอกวัฒน์ ใจเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2563ความคิดเห็นต่อปัจจัยที่ส่งเสริมการยอมรับเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีธนวัฒน์ พิมลจินดา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ทรงพจน์ พูลสิน, และอื่นๆ
2560ความฉลาดทางอารมณ์กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภายในเขตพื้นที่แห่งหนึ่งสุณี หงษ์วิเศษ; ณลินี แสงประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความฉลาดทางอารมณ์กับทักษะการบริหารงานของผู้บริหารองค์กร สำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการภายในเขตพื้นที่แห่งหนึ่งสุณี หงษ์วิเศษ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณลินี แสงประทุม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
2560ความต้องการพัฒนาตนเองของพนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอศรีราชาและอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; นุชสรา นาคทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความต้องการในการพัฒนาตนเองของพนักงานบริษัทผู้ผลิตเครื่องดื่มแห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; ติรยา สรรพอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560คุณภาพการให้บริการของธนาคารกรุงไทย สาขาท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีสุณี หงษ์วิเศษ; อนงค์นิตย์ โสมอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ