การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุชนนี เมธิโยธิน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556กลยุทธ์การสร้างโอกาสและช่องทางการจัดจำหน่ายธุรกิจประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สุชนนี เมธิโยธิน; รภัสศา สิทธิราช; สมโภชน์ วัลยะเสวี; นนท์ สหายา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อิสระ สุวรรณบล; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจัดการห่วงโซ่ธุรกิจปลานิลสุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อิสระ สุวรรณบล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปุญชรัสมิ์ วัฒณาไพบูลย์, และอื่นๆ
2555การจัดการพฤติกรรมผู้บริโภคขององค์กรมีเดียสุชนนี เมธิโยธิน; ทัศพร นันทมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556การตอบสนองของผู้ซื้อประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)ณภัคอร ปุณยภาภัสสร; พิมพ์รำไพ พันธุ์วิชาติกุล; สุชนนี เมธิโยธิน; วรพจน์ วรจารุพงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2553การศึกษาอิทธิพลของการใช้ชีวิตอย่างถูกสุขอนามัยและการรับรู้คุณภาพการบริการที่มีผลต่อความตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำโดยขึ้นอยู่กับแรงจูงใจทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี.สุรัติ สุพิชญางกูร.; บราลี สียา.; สุชนนี เมธิโยธิน; กฤช จรินโท.; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560การหาโอกาสทางธุรกิจในการเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กพิเศษสุชนนี เมธิโยธิน; ศรรัฐ เฮงเจริญ; กฤษณา เที่ยงบางหลวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555การเคลื่อนไหวทางการแข่งขันของธุรกิจนำเที่ยวแบบ OUTBOUNDสุชนนี เมธิโยธิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560คุณลักษณะผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มหอพักในเขตเทศบาลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสุชนนี เมธิโยธิน; ศรรัฐ เฮงเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภัทรา ชนะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2555ประสิทธิผลการสื่อสารในองค์กรสุชนนี เมธิโยธิน; พนิดา เมืองด้วง; นนท์ สหายา; ทนุสิทธิ์ สกุณรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2556ประสิทธิผลของการใช้กลยุทธ์สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ: ประกันชีวิตใน สปป.ลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)สาวิตรี บิณฑสันต์; สุชนนี เมธิโยธิน; ปัทมนันท์ หิรัญธีรวัฒน์; นพดล เดชประเสริฐ; วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีผลต่อแนวโน้มการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทอุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าของลูกค้าบริษัท โตโยต้า ทูโช เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัดสุชนนี เมธิโยธิน; ศรรัฐ เฮงเจริญ; นริศรา จันทลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการของโรงงานผลิตภัณฑ์อาหารแห่งหนึ่งในเครือสหพัฒน์พิบูลอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี.กฤช จรินโท; สุชนนี เมธิโยธิน; ธาณัชตรา สมัครจิตร; กฤษณา โพธิสารัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2560ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Primetime hotel จังหวัดชลบุรีสุชนนี เมธิโยธิน; ภราดา นกยูงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2562รูปแบบการบริหารงบประมาณดำเนินงาน ระดับสถานีตำรวจภูธร สังกัดตำรวจภูธร ภาค 2 อย่างมีประสิทธิภาพสมชัย นุชอุดม; สุชนนี เมธิโยธิน
2561รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ำ กรณีศึกษาบ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ของมูลนิธิชัยพัฒนาสุชนนี เมธิโยธิน; ยุพา วีระทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการบริหารจัดการท่องเที่ยวกิจกรรมทางน้ำ กรณีศึกษาบ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ของมูลนิธิชัยพัฒนาสุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ยุพา วีระทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ.
2561รูปแบบการบริหารและการใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์แสดงสินค้าในพื้นที่เขตเศรษกิจพิเศษถาคตะวันออกธีทัต ตรีศิริโชติ; สุชนนี เมธิโยธิน; นภาวรรณ โฆษิตสุริยะพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2561รูปแบบการบริหารและการใช้ประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์แสดงสินค้าในพื้นที่เขตเศรษกิจพิเศษถาคตะวันออกธีทัต ตรีศิริโชติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชนนี เมธิโยธิน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาวรรณ โฆษิตสุริยะพันธุ์, และอื่นๆ
2562รูปแบบการเข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศหมู่บ้านทุ่งรัก อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงาจิรัฎฐ์ โชคอริยพิทักษ์; สุชนนี เมธิโยธิน; ธเนศ มณีกุล