การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สุจินดา ม่วงมี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนกชกร สังขชาติ; สุจินดา ม่วงมี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; กาญจนา มณีแสง; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา, และอื่นๆ
2545ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีกชกร สังขชาติ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ทัศนคติของนิสิตของมหาวิทยาลัยที่มีต่อผู้สูงอายุสุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2540ทัศนคติที่มีต่อผู้สูงอายุของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนมัธยมศึกษาหลักในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์นิเทศก์ตามการรับรู้ของนิสิตฝึกสอน อาจารย์พี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศก์สุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2540ปริมาณเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายเด็กที่ศึกษา ในโรงเรียนอนุบาล จังหวัดของภาคตะวันออกประทุม ม่วงมี; สุจินดา ม่วงมี; นฤนาท สกนธ์รวีนาถ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2548ผู้เรียนผู้ใหญ่สุจินดา ม่วงมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์