การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง สหัทยา รัตนจรณะ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพต่อการเตรียมเพื่อเป็นโรงพยาบาลดึงดูดใจสหัทยา รัตนจรณะ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; สุกัญญา ก้อมอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กิจกรรมการนิเทศการใช้กระบวนการพยาบาลของหัวหน้าหอผู้ป่วยตามการรับรู้ของพยาบาลประจำการในโรงพยาบาลทั่วไป เขต 11สหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประนอม โอทกานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิศวง สว่างวัฒนา, และอื่นๆ
2559ความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพังโคน จังหวัดสกลนครสหัทยา รัตนจรณะ; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; วิไลวรรณ แสนอุบล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ความรู้ ทัศนคติ และความจำเป็นเกี่ยวกับการฝึกอบรมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์สกลนครยุนี พงศ์จตุรวิทย์; สหัทยา รัตนจรณะ; วรกัญญา พลอาษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ความรู้และพฤติกรรมการปฏิบัติงานของพยาบาลห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครสหัทยา รัตนจรณะ; อารีรัตน์ ขำอยู่; ฤดีวรรณ รัตนานุวัติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้คุณค่าในตน การได้รับการเสริมสร้างพลังอำนาจ และการทำงานเป็นทีมกับความสุขในการทำงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ ภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดวงพร จันทรศรี,2522, และอื่นๆ
2554ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะเชิงวิชาชีพและวัฒนธรรมองค์การลักษณะสร้างสรรค์กับคุณภาพชีวิตการทำงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปริยา มาตาพิทักษ์, และอื่นๆ
2556ตัวประกอบสมรรถนะของผู้ตรวจการพยาบาลนอกเวลาราชการในโรงพยาบาลทั่วไปสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อำไพย์ ขอพึ่ง, และอื่นๆ
2555ประสบการณ์ของผู้บริหารทางการพยาบาลในการจัดการความขัดแย้งในโรงพยาบาลชุมชนที่คัดสรรแห่งหนึ่งสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวดี สกุลคู; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มานิต รักษ์มณี, และอื่นๆ
2556ประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการรายงานเปลี่ยนเวรของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลพุทธโสธรสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประภัสสร มนต์อ่อน, และอื่นๆ
2556ปัจจัยทำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออกสหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฬาลักษณ์ บารมี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรา ขาวผ่อง, และอื่นๆ
2560ปัจจัยทำนายพลังสุขภาพจิตของผู้สูงอายุโรคเบาหวานวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นภัสกร จันทร์สอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกในระยะเปลี่ยนผ่านของข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญชนก ยศคำลือ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเข็มแข็งอดทนของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; ภพธรรม วิชาดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจของผู้สูงอายุที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรมวารี กังใจ; สหัทยา รัตนจรณะ; นพนัฐ จำปาเทศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์กรุงเทพมหานครประนอม โอทกานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สหัทยา รัตนจรณะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อัมพร เจียงวิริชัยกูร, และอื่นๆ
2559ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้คุณภาพบริการพยาบาลของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาสหัทยา รัตนจรณะ; อารีรัตน์ ขำอยู่; อำไพ อภิสุนทรางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; สิริพิมพ์ ชูปาน; ลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; สหัทยา รัตนจรณะ; ดำรงศักดิ์ สงเอียด, และอื่นๆ
2560ผลการใช้รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีส่วนร่วมของพยาบาลวิชาชีพต่อการรับรู้ความมีคุณค่าในตนเองของหญิงที่มารับการผ่าตัดคลอดพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; ขวัญจิตร ศักดิ์ศรีวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของการใช้รูปแบบการบริการการพยาบาลเชิงวิชาชีพต่อการรับรู้บทบาทมารดาครรภ์แรกที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; สหัทยา รัตนจรณะ; สุทัศนา ลิขิตกุลธนพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์