การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาฉันทนา จันทวงศ์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; มณีรัตน์ ภาคธูป; อรพินท์ หลักแหลม, และอื่นๆ
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2560การพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทางการพยาบาลเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ: กรณีศึกษา พื้นที่ภาคตะวันออกสมสมัย รัตนกรีฑากุล; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง: กรณีศึกษาธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545ความรู้สึกไม่แน่นอนในความเจ็บป่วยและวิธีการเผชิญความเครียดของมารดาที่มีบุตรคลอดก่อนกำหนดเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤตนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชัญ เตชะวีราการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางสุขภาพอิทธิพลของครอบครัวและกลุ่มเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นุชจรินทร์ สุทธิวโรตมะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพทางเพศกับพฤติกรรมทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ปริยานุช ตั้งนรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ประสบการณ์การจัดการดูแลตนเองของเด็กที่เป็นโรคธาลัสซีเมียนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมพงค์สุวรรณ สมาแฮ; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของมารดามุสลิมศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พงค์สุวรรณ สมาแฮ, และอื่นๆ
2560ปัจจัยทำนายความรู้สึกไม่แน่นอนของบิดามารดาเด็กป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียวนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นันท์นภัส เลี้ยงพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมป้องกันความเสี่ยงทางเพศในวัยรุ่นหญิงมัธยมศึกษาตอนต้นศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; อุทัยวรรณ สกุลวลีธร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; อุทุมพร ผึ่งผาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการของมารดาที่มีบุตรป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ภัทร์ภร อยู่สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2561ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของเด็กที่ป่วยด้วยโรคธาลัสซีเมียศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; รสสุคนธ์ จารุวรรณบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2560ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพและสมรรถภาพปอดของเด็กวัยเรียนโรคหืดศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; นฤมล ธีระรังสิกุล; ฐิติมา แซ่แต้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ผลของโปรแกรมการชี้แนะมารดาต่อพฤติกรรมของมารดาในการดูแลเด็กโรคปอดอักเสบศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุกัญญา พินหอม, และอื่นๆ
2560ผลของโปรแกรมการดูแลทารกแบบแกงการูต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดาทารกปริมาณน้ำนมแม่ และน้ำหนักตัวทารกเกิดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อัญชนา พันธ์วิไล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2564ผลของโปรแกรมการเตรียมมารดาในระยะเปลี่ยนผ่านต่อพฤติกรรมการดูแลทารกและน้ำหนักตัวทารกที่เกิดก่อนกำหนดนฤมล ธีระรังสิกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิดาภา พิกุลงาม, และอื่นๆ
2557ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจผู้ดูแลเด็กต่อความสามารถและความรู้สึกเป็นภาระในการดูแลเด็กสมองพิการสิริมา ชุ่มศรี; นุจรี ไชยมงคล; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์