การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ศรุติ สกุลรัตน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545การก่อการร้ายระหว่างประเทศ : ศึกษากรณีการจี้เครื่องบินพาณิชย์ในประเทศไทยศรุติ สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549การมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีศรุติ สกุลรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สาธิต ประทีปสุขปกรณ์,2523; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
2539การศึกษาปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานในพื้นที่เป้าหมายของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออก (ชลบุรี)ศรุติ สกุลรัตน์; สุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การสำรวจและศึกษาภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีไพฑูรย์ โพธิสว่าง; ศรุติ สกุลรัตน์; โกวิท กระจ่าง; วัลลภ ศัพท์พันธุ์; กิจฐเชต ไกรวาส, และอื่นๆ
2558นโยบายการค้าชายแดนไทย-กัมพูชากับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กรณีศึกษาจังหวัดสระแก้วศรุติ สกุลรัตน์; ชิตพล ชัยมะดัน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2555ประสิทธิผลของการนำนโยบายแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าไปปฎิบัติในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตากลือชัย วงษ์ทอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขัตติยา กรรณสูต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิชัย รูปขำดี, และอื่นๆ
2558ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ศรุติ สกุลรัตน์; ประสงค์ เลาหะพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2538พฤติกรรมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2538เรวัต แสงสุริยงค์; ศรุติ สกุลรัตน์; บุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556ศักยภาพการบริหารการพัฒนาของเทศบาล : กรณีศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นวิชัย รูปขำดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรุติ สกุลรัตน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บุญฤทธิ์ เพ็ชรวิศิษฐ์, และอื่นๆ