การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วุฒิชาติ สุนทรสมัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 88  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551กลยุทธ์การแข่งขันของผู้ประกอบธุรกิจประเภทหอพักนิสิตนักศึกษาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุปราณี อโนดาษ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555กลยุทธ์ด้านการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์ไก่ย่างห้าดาว : ?bศึกษาเฉพาะ ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; หทัยกาญน์ กุยแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2555การตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจร้านกาแฟสด ในเขตตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปิ่นนที ปิ่นทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2548การติดตามการวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวุฒิชาติ สุนทรสมัย; เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลตะพงและแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การบริหารจัดการร้านของธุรกิจSMEs ด้านสปาเพื่อสุขภาพ ในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุพิชชา แนวจำปา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550การบูรณาการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ศรีหทัย ใหม่มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลตะพง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; สมศรี ศิริไหวประพันธ์; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; เกศริน อิ่มเล็ก, และอื่นๆ
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; จาตุรนต์ วิริยะธำรง; อรพร สดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2552การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัญญพร ศรีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การพัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสำหรับนักท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัญญพร ศรีสมพร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรพิชญา ไชยกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2552การรับรู้ของนักท่องเที่ยวต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาตลาดบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรพิชญา ไชยกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2553การวิเคราะห์การประมูลงานก่อสร้างที่เหมาะสมในการประมูลงานก่อสร้างของบริษัทขนาดเล็ก กรณีศึกษา หจก. เชาวลิต เอ็นจิเนียริ่งวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภูชิชย์ พ้นภัยพาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2564การวิเคราะห์ปัจจัยและจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเลือกตลาดเป้าหมายที่ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำวุฒิชาติ สุนทรสมัย
2552การศึกษาการบริหารจัดการของผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนตลาดน้ำโบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อารีย์ ปลั่งดวง,2512; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2554การศึกษาความสัมพันธ์ของการเปิดรับสื่อของนักท่องเที่ยวต่างชาติต่อภาพลักษณ์ตลาดน้ำสี่ภาคพัทยาวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิลาวัณย์ คงขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.
2550การศึกษาคุณภาพการบริการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก : การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยววุฒิชาติ สุนทรสมัย; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การศึกษาพฤติกรรมการซื้อที่ส่งผลต่อปัจจัยผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสกัดจากน้ำมันรำข้าว จมูกข้าว เอมสตาร์ไวทอลสตาร์กรณีศึกษาผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปฐมวุฒิ ม่วงศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม.