การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วุฒิชาติ สุนทรสมัย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 24  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2548การติดตามการวิจัยในชั้นเรียนของคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวุฒิชาติ สุนทรสมัย; เสาวคนธ์ วงศ์ศุภชัยนิมิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลตะพงและแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการตลาดเพื่อพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบการด้านการท่องเที่ยวที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ กรณีศึกษาตำบลเกาะช้างใต้ จังหวัดตราดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนาวุฒิ โรจนรุ่งทวี; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2550การบูรณาการข้อมูลงานวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ศรีหทัย ใหม่มงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาตำบลตะพง จังหวัดระยองวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; สมศรี ศิริไหวประพันธ์; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; เกศริน อิ่มเล็ก, และอื่นๆ
2548การพัฒนาศักยภาพ ความเข้มแข็ง ความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้านที่พักแรมแบบโฮมสเตย์: กรณีศึกษาเกาะช้าง จังหวัดตราดวุฒิชาติ สุนทรสมัย; พัชนี นนทศักดิ์; จาตุรนต์ วิริยะธำรง; อรพร สดใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การวิเคราะห์ปัจจัยและจำแนกกลุ่มนักท่องเที่ยวตามภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี เพื่อเลือกตลาดเป้าหมายที่ตั้งใจกลับมาเที่ยวซ้ำวุฒิชาติ สุนทรสมัย
2550การศึกษาคุณภาพการบริการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์ของภาคตะวันออก : การพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็ง และความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการประกอบธุรกิจด้านท่องเที่ยววุฒิชาติ สุนทรสมัย; เกศริน อิ่มเล็ก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดและความตั้งใจซื้อข้าวหลามจากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2550ความมีศักยภาพทางการตลาดและความเป็นผู้ประกอบการของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม : ศึกษากิจการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำหรือแปรรูปจากสมุนไพรในเขตภาคตะวันออกวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความรู้เกี่ยวกับข้าวหลาม ความต้องการ และความตั้งใจซื้อซ้ำข้าวหลามจากตลาดหนองมน จังหวัดชลบุรีของผู้บริโภควุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2551บทบาทของผู้บริหารกับเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไทยวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557ปัจจัยความสำเร็จด้านการจัดการภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมของการประกอบการสนามกอล์ฟในภาคตะวันออกของประเทศไทยอมรกานต์ สำเภาเงิน; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวเกาะเสม็ด จังหวัดระยอง ของนักท่องเที่ยวเจเนอเรชั่นวายวุฒิชาติ สุนทรสมัย; วรรณพร วจะสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อซ้ำผักที่ได้มาตรฐานเกษตรกรรมอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวลาวในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาววุฒิชาติ สุนทรสมัย; สมบัติ ธำรงสินถาวร; สมทร ศรีสานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; Samoudthon Sisanonh
2564ปัจจัยที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อน้ำผักที่ได้มาตรฐานเกษตรกรรมอินทรีย์ของผู้บริโภคชาวลาวในเขตพื้นที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาวสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วุฒิชาติ สุนทรสมัย; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; Smoudthon Sisnonh, และอื่นๆ
2559พฤติกรรมการซื้อ และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดข้าวหลาม จากตลาดหนองมน บางแสน จังหวัดชลบุรีวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2546พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี และฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2547พฤติกรรมการซื้อและกระบวนการยอมรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรของผู้บริโภคในเขตภาคตะวันออก: ศึกษากรณีจังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราวุฒิชาติ สุนทรสมัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556รูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสุขภาพของจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อการพัฒนาเครือข่ายชุมชนอย่างยั่งยืนวุฒิชาติ สุนทรสมัย; ธนภณ นิติเชาวกุล; ปิยะพร ธรรมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว