การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิมลรัตน์ จตุรานนท์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 44  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชา 404401 บูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ : กรณีศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชา 404401 บูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ : กรณีศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพรรณทิพา พรหมรักษ์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พชรมนณ์ หิงคานนท์; สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี; จีรสุดา เปลี่ยนสมัย, และอื่นๆ
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; มณเทียร ชมดอกไม้, และอื่นๆ
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ตฤณ กิตติการอำพล; จารุพักตร์ จ่าจันทึก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ตฤณ กิตติการอำพล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จารุพักตร์ จ่าจันทึก, และอื่นๆ
2560การพัฒนาชุดการสอนภาษาจีนระดับพื้นฐานโดยประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนแบบร่วมมือสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อุทิศ บำรุงชีพ; ปฐมพร ฉิมพาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อุมาพร โททอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษาศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาเกษมสันต์ พานิชเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อุมาพร โททอง, และอื่นๆ
2563การพัฒนาชุดการเรียนรู้สุขศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาอุมาพร โททอง; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดการสร้างความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชีรา ศุภพิมลวรรณ, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาเพื่อพัฒนาการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6ปริญญา ทองสอน; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มณเฑียร ส่งเสริม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ลีลาวดี ชนะมาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบการจัดประสบการณ์สำหรับเด็กปฐมวัยของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยเชวง ซ้อนบุญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลีลาวดี ชนะมาร, และอื่นๆ
2561การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยวิธี เอส คิว โฟร์ อาร์ (SQ4R) และการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; กฤษณะ โฆษชุณหนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถทางการพูดภาษาไทยของนักศึกษาจีนตามทฤษฎีการรับรู้ความสามารถของตนเองและการสร้างความรู้ด้วยตนเองXioyn Zhou; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เซียวเหยียน,โจว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนารูปแบบการสอนวิชางานเครื่องยนต์ดีเซลโดยใช้หลักการเรียนรู้เน้นทักษะปฏิบัติร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ถนัด เฟืองมะลิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; กฤษณี สงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์