การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 17 จากทั้งหมด 17
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การวิเคราะห์องค์ประกอบความยึดมั่นผูกพันในกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; ปริศนา อัครธนพล; เรณา พงษ์เรืองพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ภาวะผู้นำแบบมีส่วนร่วมพฤติกรรมการดูแลของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลทั่วไป เขตภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; วารีวรรณ คงชุ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ประสบการณ์การเสริมสร้างพลังอำนาจของหัวหน้าหอผู้ป่วย : กรณีศึกษาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งรัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; นวชล จงเปรมกิจไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนิสิตพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับการรับรู้การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลศูนย์วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; อาจารยืที่ปรึกษาร่วม; เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; ปรียานุช กาญจนภูพิงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะในการบริหารจัดการของหัวหน้าหอผู้ป่วยโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; ปรียานุช กาญจนภูพิงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทีมงานต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; นิสารัตน์ อ้นวงษา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ผลการใช้รูปแบบการมอบหมายงานเป็นทีมพยาบาลต่อความรับผิดชอบในวิชาชีพการพยาบาลและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริพร สังคะสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2555ผลของการใช้รูปแบบพยาบาลพี่เลี้ยงที่มีต่อความสามารถในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพใหม่ในฐานะหัวหน้าทีมการพยาบาล โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทราวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปาจรีย์ เที่ยงเจริญ, และอื่นๆ
2555ผลของโปรแกรมการพัฒนาการพยาบาลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง และทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานครวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุทธิธัช คนกาญจน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จิรนันท์ จินดาชาติ, และอื่นๆ
2544รูปแบบการจัดและให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิในชุมชนภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; รัชนี สรรเสริญ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ
2546รูปแบบการวางแผนจำหน่ายมารดาและทารกหลังคลอดปกติในโรงพยาบาลชุมชนวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวรรณา นาควัชรางกูร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
2546รูปแบบบันไดวิชาชีพการพยาบาลวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อุษา สุวรรณเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547สถานการณ์ปัญหา ความต้องการ และพลังอำนาจญาติผู้ดูแลผู้ใหญ่ป่วยเรื้อรังที่บ้าน ในเขตภาคตะวันออกวรรณรัตน์ ลาวัง; รัชนี สรรเสริญ; ยุวดี รอดจากภัย; นิภาวรรณ สามารถกิจ; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล, และอื่นๆ
2553สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์ภาคตะวันออกวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทิพย์ภาพร ประยูรสวัสดิ์เดช; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล.
2554องค์ประกอบของพลังที่จะทำงานในพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกอารีรัตน์ ขำอยู่; วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล; รุ่งรัตน์ ชวนชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์