กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3070
ชื่อเรื่อง: ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาทีมงานต่อการทำงานเป็นทีมของบุคลากรสุขภาพศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Effect of Team Development Program on Teamwork of Health Care Personnel in Primary Care Unit of Banbueng District Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล
เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
นิสารัตน์ อ้นวงษา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: กลุ่มทำงาน
การทำงานเป็นทีม
บุคลากรสาธารณสุข - - การทำงานเป็นทีม
ศูนย์สุขภาพชุมชนอำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2547
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3070
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p35-44.pdf2.11 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น