การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วัลลภ ใจดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 33  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การคัดกรองความผิดปกติของระบบทางเดินหายใจและผลเลือดทางชีวเคมี จากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลงในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออก: ปัจจัยที่มีผลกระทบอนามัย เทศกะทึก; ธีรยุทธ เสงี่ยมศักดิ์; วัลลภ ใจดี; วิวัฒน์ เอกบูรณะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; วัลลภ ใจดี; สุพรรษา สงฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2563การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาโดยใช้โมเดลเลิฟเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุ่นเอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; วัลลภ ใจดี; สุพรรษา สงฉิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี, และอื่นๆ
2560การพัฒนารูปแบบการพักเพื่อลดความเมื่อยล้าของพนักงานขับรถขนส่งสารเคมีอันตราย จังหวัดชลบุรีนันทพร ภัทรพุทธ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; ปิติ โรจน์วรรณสินธุ์; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์, และอื่นๆ
2563การรณรงค์งดสูบบุหรี่บริเวณชายหาดบางแสน : ผลต่อการรับรู้และความร่วมมือของผู้ประกอบการชายหาดบางแสนมณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; วัลลภ ใจดี; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี, และอื่นๆ
2563การรับรู้และการให้ความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวต่อโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่มณทิรา จรรยาภรณ์พงษ์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; วัลลภ ใจดี; พัชนา เฮ้งบริบูรณ์พงศ์ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การวิจัยปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การวิเคราะห์อภิมานผลของการออกกำลังกายที่มีผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานวัลลภ ใจดี; ลลิตา จันมี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558การศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2 ในผู้สูงอายุกาญจนา พิบูลย์; วัลลภ ใจดี; เกษม ใช้คล่องกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2560การเข้าถึงบริการทันตกรรมของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรีวนัสรา เชาวน์นิยม; วัลลภ ใจดี; ปิ่นทอง ประสงค์สุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564การเห็นคุณค่าตนเองที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของสตรีวัยทอง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยองวัลลภ ใจดี; มัณฑนา อุนาริเณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ความสอดคล้องระหว่างค่าความแม่นยำในการจัดท่าของนักรังสีการแพทย์รายบุคคล และค่าความแม่นยำในการจัดท่าเฉลี่ยของสถาบันสำหรับการตรวจติดตามผลความหนาแน่นกระดูกผาณิต ฤกษ์ยินดี; วัลลภ ใจดี; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวัลลภ ใจดี; รุ่งอรุณ กุลบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ความสัมพันธ์ระหว่างการเห็นคุณค่าตนเองกับภาวะความสมบูรณ์ทางด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวัลลภ ใจดี; รุ่งอรุณ กุลบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติกับพฤติกรรมของมารดาในการป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ให้บุตรที่เรียนโรงเรียนอินเตอร์ทอทส์ ไตรลิงกวล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวัลลภ ใจดี; นริศรินทร์ วังใน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2564ปัจจัยการจูงใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่มีผลต่อการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในอำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีวัลลภ ใจดี; สุปรียา บุญคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561ปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลการกลืนแร่โรคต่อมไทรอยต์เป็นพิษชนิด Graves ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีนอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; สฐาปกร ศิริวงศ์; รุจิเรข ธรรมเจริญ; ปรีญาภรณ์ วิถีสําราญธรรม; จักรพงษ์ จิรประภาพร, และอื่นๆ
2564ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน ในอำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดณัฐยา สุนัติ; เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์; ยุวดี รอดจากภัย; วัลลภ ใจดี