การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วริยา วชิราวัธน์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2538การสำรวจปัญหา และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับการเกิดแผล ในกระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกวริยา วชิราวัธน์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; นฤมล ปทุมารักษ์, และอื่นๆ
2549ปัจจัยทำนายการเผชิญความเครียดของสมาชิกในครอบครัวผู้ป่วยบาดเจ็บที่ศีรษะเขมารดี มาสิงบุญ; วริยา วชิราวัธน์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ดารารัตน์ ปานดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยที่สูญเสียแขนและวริยา วชิราวัธน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิทักษ์ ทองสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการไทยที่สูญเสียแขนและ/ หรือขาพิทักษ์ ทองสุข; วริยา วชิราวัธน์; เรณู พุกบุญมี; เขมารดี มาสิงบุญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วริยา วชิราวัธน์; สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ผลของการใช้รูปแบบการส่งเสริมการจัดการดูแลตนเองที่เน้นการสร้างสุขในผู้เป็นความดันโลหิตสูงและกลุ่มเสี่ยงวริยา วชิราวัธน์; ศิริวัลห์ วัฒนสินธุ์; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; อังคนา ศิลปรัตนาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความรู้ พฤติกรรมการดูแลตนเอง และน้ำหนักตัวที่เปลี่ยนแปลงในผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีภาวะท้องมานภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วริยา วชิราวัธน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชริยา พยัคฆพงษ์,2514, และอื่นๆ
2558ผลของโปรแกรมสนับสนุนการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังต่อความรู้ พฤติกรรมการจัดการตนเอง อาการหายใจลำบาก และสมรรถภาพปอดวริยา วชิราวัธน์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ธนัญชกร ช่วยท้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555อาการที่พบบ่อยและการจัดการอาการผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษาชนิดโคบอลท์อาภรณ์ ดีนาน; วริยา วชิราวัธน์; ชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความไว้วางใจในแพทย์ ความคาดหวังในความสามารถของตน ความคาดหวังในผลลัพธ์และความยึดมั่นในคำแนะนำของแพทย์ที่มีต่อผลลัพธ์การควบคุมเบาหวานของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2วริยา วชิราวัธน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พูลพงศ์ สุขสว่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการวิจัยและสถิติทางวิทยาการปัญญา