การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับ ปริญญาตรีศศิประภา เกษสุพรรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; โสภิตา ภู่บำรุง, และอื่นๆ
2560การบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีการเผชิญเรื่องเล่าต่อภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; เกรียงศักดิ์ รัฐกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือวิไลพร สว่าง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาลด้วยหลักการพัฒนาระบบประสาทกระจกเงาการเล่นแบบโกลาหล และลำดับขั้นความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; ประดิพล เครือแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาลด้วยหลักการพัฒนาระบบประสาทกระจกเงาการเล่นแบบโกลาหล และลำดับขั้นความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประดิพล เครือแก้ว, และอื่นๆ
2554การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านเพศของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; โฉมวิลัย เทียนทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมความจำใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; วัชรี ปุณขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมความจำใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรี ปุณขันธ์, และอื่นๆ
2563การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งในเด็กวัยเรียนวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จุฑามาศ แหนจอน; ชลิญา เพ็ชรเหมือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งในเด็กวัยเรียนวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จุฑามาศ แหนจอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลิญา เพ็ชรเหมือน, และอื่นๆ
2558การเสริมสร้างการเข้าใจความรู้สึกผู้อื่นด้วยการปรึกษากลุ่มแบบยึดบุคคลเป็นศูนย์กลางของผู้ดูแลผู้ติดสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โชคชัย ทัพทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา :?bกระบวนการสร้างมโนทัศน์ การวัด และการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; ทิพวัลย์ อัตถาหาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ความฉลาดทางดิจิทัลของนักเรียนมัธยมศึกษา :?bกระบวนการสร้างมโนทัศน์ การวัด และการวิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทิพวัลย์ อัตถาหาร, และอื่นๆ
2560ความฉลาดทางวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ : กระบวนการสร้างมโนทัศน์พื้นฐานการวัดและการตรวจสอบความเที่ยงตรงวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; อนุภูมิ คำยัง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของบุคลากรและนิสิตต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์