การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 67  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563การกลั่นแกล้งทางอินเทอร์เน็ต : การวัด การจัดกลุ่ม และความแตกต่างระหว่างเพศของนิสิตระดับ ปริญญาตรีศศิประภา เกษสุพรรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมเสริมสร้างการตัดสินใจในนักเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาผลด้วยการทดสอบ IGTTM2ศศินันท์ ศิริธาดากุลพัฒน์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; โสภิตา ภู่บำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลเชิงสาเหตุพฤติกรรมการอ่านตามแนวทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การตรวจสอบอิทธิพลของความลำเอียงจากวิธีร่วมที่มีต่อความเที่ยงตรงของโมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นโดยการประยุกต์ใช้วิธีการ SMFA & MMFA : กรณีศึกษาโมเดลคุณภาพชีวิตในการทำงานวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เสกสรรค์ ทองคำบรรจง; มณีญา สุราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การบูรณาการการปรึกษากลุ่มแบบพลวัตทางจิตกับการสร้างสัมพันธภาพต่อพฤติกรรมทางเพศที่เหมาะสมของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อภิเชษฐ จันทนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การปรับตัวของนิสิตที่รับการปรึกษาออนไลน์ตามแนวทฤษฎีการปรึกษาแบบเน้นทางออกอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ณัฐวุฒิ สรพิพัฒน์เจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การปรึกษากลุ่มแนวทฤษฎีการเผชิญเรื่องเล่าต่อภาวะผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของเยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; เกรียงศักดิ์ รัฐกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การปรึกษากลุ่มแบบจัดการตนเองเพื่อลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนจ่าทหารเรือวิไลพร สว่าง; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาการบูรณาการ การปรึกษากลุ่มแบบพหุทฤษฎีระหว่างทฤษฎีอัตถิภาวะนิยมและทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อเสริมสร้างเหตุผลเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงสุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; นิสรา คำมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาความมั่นคงทางอารมณ์ของวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวโดยการปรึกษากลุ่มทฤษฎีเน้นทางออกระยะสั้นเพ็ญนภา กุลนภาดล; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ทรงศรี สารภูษิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาลด้วยหลักการพัฒนาระบบประสาทกระจกเงาการเล่นแบบโกลาหล และลำดับขั้นความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; ประดิพล เครือแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นในเด็กอนุบาลด้วยหลักการพัฒนาระบบประสาทกระจกเงาการเล่นแบบโกลาหล และลำดับขั้นความเข้าใจในเจตนารมณ์ของบุคคลอื่นวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; ภาคภูมิ บำรุงราชภักดี; ประดิพล เครือแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงข้ามเพศโดยทฤษฎีการปรึกษากลุ่มการยอมรับและพันธะสัญญาวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จุฑามาศ แหนจอน; นันทยา คงประพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาคุณลักษณะเยาวชนเพื่อนที่ปรึกษา สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนประจำ จังหวัดชลบุรีวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านเพศของพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกสาววัยรุ่นโดยใช้การปรึกษาทฤษฎีกลยุทธ์วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; เพ็ญนภา กุลนภาดล; โฉมวิลัย เทียนทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมความจำใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; วัชรี ปุณขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมความจำใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาจุฑามาศ แหนจอน; วรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; วัชรี ปุณขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างการควบคุมยับยั้งในเด็กวัยเรียนวรากร ทรัพย์วิระปกรณ์; จุฑามาศ แหนจอน; ชลิญา เพ็ชรเหมือน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์