การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณี เดียวอิศเรศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 104  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การขัดเกลาทางสังคมในเรื่องเพศของครอบครัวนักเรียนวัยรุ่นตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1วรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; วัชรินทร์ เอี่ยมศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การพัฒนารูปแบบการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิเพื่อชุมชนแห่งสุขภาพ: กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; จินตนา วัชรสินธุ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง, และอื่นๆ
2563การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยรุจา ภู่ไพบูลย์; วรรณี เดียวอิศเรศ; เดชาวุธ นิตยสุทธิ; ดารุณี จงอุดมการณ์; ระพีพรรณ คำหอม, และอื่นๆ
2551การมีส่วนร่วมของพนักงานตามนโยบายของบริษัทเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานใหม่ : กรณีศึกษากลุ่มบริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ฯ สาขาภาคตะวันออกวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สิริณัฎฐ์ วรทวีศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2554การยอมรับของครอบครัวและสุขภาพจิตของบุตรชายวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมข้ามเพศวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ราภรณ์ คงฉันท์มิตรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2550การรับรู้ของสมาชิกสหกรณ์ต่อคุณภาพการให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์อูเบะ (ประเทศไทย) จำกัดวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรักษาหลัก; เด่นชัย พุกนาค,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส, และอื่นๆ
2557การรับรู้วัฒนธรรมองค์การที่คาดหวังของบุคลากร: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีอนงค์นิตย์ พันธุมะโอภาส; วรรณี เดียวอิศเรศ; วทัญญู สุวรรณเศรษฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การรับรู้อันตรายของสารเคมีและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของครอบครัวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2552การศึกษาประสิทธิผลการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาช่างฝีมือของพนักงานฝ่ายปฏิบัติการของบริษัทผลิตรถยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; บัณฑิต สุนทรอมรรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ชะเอม มีเชาวน์
2557การศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้ที่มีต่อการบริหารแรงงานสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานในสถานประกอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งสมบัติ ธำรงสินถาวร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชะเอม มีเชาว์, และอื่นๆ
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอนุชิดา อายุยืน; วรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2563ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอดในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งวรรณี เดียวอิศเรศ; ตติรัตน์ เตชะศักดิ์ศรี; อนุชิดา อายุยืน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลามและการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิมวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัญญ์ชลา สาหมุน, และอื่นๆ
2554ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลีนา ผิวเหลือง, และอื่นๆ
2549ความต้องการการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กโรงพยาบาลราชบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรัชญาภรณ์ ดอกกุหลาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว
2560ความต้องการการพยาบาลและการได้รับการตอบสนองความต้องการของสมาชิกครอบครัวระยะรอผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจกวรรณี เดียวอิศเรศ; จินตนา วัชรสินธุ์; ไพรัตน์ สวมขุนทด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความต้องการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลาม และการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด ของสตรีมุสลิมสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; วรรณี เดียวอิศเรศ; กัญญ์ชลา สาหมุน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; Li Juan