การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมในวิธีดำเนินงานวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานในระดับหมู่บ้านกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ฉันทนา จันทวงศ์; เมธี จันท์จารุภรณ์; วินัย แก้วมุณีวงษ์; ถิรพงษ์ ถิรมนัส, และอื่นๆ
2546การส่งเสริมสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการออกกำลังกายของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มนัสวี เจริญเกษมวิทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วิโรจน์ เจริญยิ่ง
2556ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยองวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; เจนจิรา เจริญการไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมของพยาบาลวิชาชีพจังหวัดระยองสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เจนจิรา เจริญการไกร, และอื่นๆ
2547ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในเขตตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราพรนภา หอมสินธุ์; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; ประภาพรรณ นิลศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทราวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรนภา หอมสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประภาพรรณ นิลศิริ, และอื่นๆ
2550ผลของการสร้างเสริมพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ปลอดภัยของข้าราชการทหารเรือชั้นประทวนในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วชิราภรณ์ ใหญ่ลา, และอื่นๆ
2555ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความรู้และทักษะการดูแลผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้านในอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอื้อมเดือน เตชะมา, และอื่นๆ
2554ผลของโปรแกรมการกำกับตนเองด้วยข้อมูลทางคลินิกต่อพฤติกรรมการรับประทานอาหารและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสุรีพร แสงสุวรรณ; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; พรนภา หอมสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนปภัสสร กิตติพีรชล; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลของโปรแกรมกำกับตนเองต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายแกว่งแขนและระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานในชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปภัสสร กิตติพีรชล, และอื่นๆ
2552ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลเท้าของผู้ป่วยโรคเรื้อนที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 สถาบันราชประชาสมาสัย จังหวัดสมุทรปราการวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สมจินตนา ขุนเศรษฐี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ผลลัพธ์ของการกำกับตนเองในการรับประทานอาหารและการเดินเร็วเพื่อควบคุมน้ำหนักของหญิงที่มีน้ำหนักเกินวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ญาตา แก่นเผือก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550สุขภาพชุมชน กระบวนการทำงานและการสร้างงานพยาบาลของชุมชน : กรณีศึกษาภาคตะวันออกสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; ฉันทนา จันทวงศ์; รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, และอื่นๆ