กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3046
ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรี
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: วรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม
สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
วิโรจน์ เจริญยิ่ง
คำสำคัญ: การออกกำลังกาย
นักเรียนมัธยมศึกษา - - ปราจีนบุรี
นักเรียนมัธยมศึกษา - - สุขภาพและอนามัย
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2549
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3046
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p23-34.pdf311.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น