การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ฤภูวัลย์ จันทรสา

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 65  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูปฤภูวัลย์ จันทรสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2560การตัดสินใจคัดเลือกผู้ส่งมอบด้วยการประยุกต์กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และการโปรแกรมเป้าหมายฤภูวัลย์ จันทรสา; ชญานิศ วงษ์ท้าว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การบูรณาการการออกแบบเพื่อ ซิกซ์ ซิกม่า กับมาตรฐาน ISOฤภูวัลย์ จันทรสา; ฐิติกานต์ วุ้นสีแซง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2564การบูรณาการวิศวกรรมคันไซ โมเดลของคาโนและการตลาดเชิงประสบการณ์สำหรับงานบริการธุรกิจร้านกาแฟฤภูวัลย์ จันทรสา; ภาณุพัฒน์ เจนสินธนานันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาาสตร์
2560การประยุกต์ FMEA ในการประเมินความเสี่ยงและปรับปรุงการผลิตของผู้ส่งมอบชิ้นส่วนฤภูวัลย์ จันทรสา; พงศ์ณฐ สำเร็จเฟื่องฟู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประยุกต์ Gap analysis เพื่อปรับปรุงระบบบริหารคุณภาพ กรณีศึกษา บริษัท เวลธ แอดวานซ์ (1991) จำกัดฤภูวัลย์ จันทรสา; ชานนท์ สุวรรณแทน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2558การประยุกต์การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนปั้มพวงมาลัยเพาเวอร์รถยนต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; นรเศรษฐ์ บุญรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559การประยุกต์การประเมินแบบดุลยภาพและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เพื่อการคัดเลือกผู้ส่งมอบชิ้นส่วน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมประกอบชุดโคมไฟรถยนต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; ชัชพงษ์ พิณทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การประยุกต์การเทียบเคียงในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้าในรถจักรยานยนต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อนิตรา อินทร์ไทร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2550การประยุกต์วิธีทางวิศวกรรมคุณค่าในการออกแบบเครื่องกดขดลวดเข้าทุ่นอาร์เมเจอร์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สรวุฒิ บุราณศรี,2522; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2553การประยุกต์หลักการซิกซ์ ซิกม่า เพื่อลดปัญหาเสียงสะดุดเนื่องจากแผ่นเยื้องศูนย์ ในสายการผลิตวิทยุเครื่องเสียงติดรถยนต์ฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประทีป บุญไพศาลเสรี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2559การประยุกต์เทคนิค Pertฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจอง สุขประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2550การประยุกต์เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพ (QFD) เพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าในงานขาย : กรณีศึกษาบริษัท โยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัดฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธภัทรณัท เกียรติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2555การประยุกต์เทคนิควิศวกรรมคุณค่าและทฤษฎีการแก้ปัญหาเชิงประดิษฐ์คิดค้นเพื่อเพิ่มคุณค่าและลดต้นทุนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วีรญา เหลืองสินศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2557การปรับปรุงกระบวนการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงานฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรวรรณ ดวงมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2554การปรับปรุงกระบวนการผลิตถังบรรจุก๊าซด้วยวิธีการศึกษางานฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มนตรี สีลมงคลกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2558การปรับปรุงกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับสีอุตสาหกรรมฤภูวัลย์ จันทรสา; พงศกร เกียรติกิตติพงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2551การปรับปรุงกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเช้าสำเร็จรูปฤภูวัลย์ จันทรสา; นุชจรี แสงมณีโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2554การปรับปรุงกระบวนการย้ำสายไฟด้วยแนวคิดซิกซ์ซิกม่าฤภูวัลย์ จันทรสา; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธวัชชัย ไชยติฆะ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ.
2559การปรับปรุงกระบวนการอบข้าวเปลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสีข้าวฤภูวัลย์ จันทรสา; สุรชัย ปรีทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์