กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1152
ชื่อเรื่อง: การกำจัดการสูญเปล่าโดยประยุกต์หลักการผลิตแบบลีน : กรณีศึกษาอุตสาหกรรมขึ้นรูป
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ฤภูวัลย์ จันทรสา
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
คำสำคัญ: การผลิตแบบลีน
สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วันที่เผยแพร่: 2553
สำนักพิมพ์: คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้เป็นการเสนอขั้นตอนอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์เพื่อกำหนดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วน โดยเป็นการบูรณาการณ์การประยุกต์ใช้หลักการผลิตแบบลีนโดยเฉพาะแผนภาพสายธารคุณค่า (VSM) และการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ (FMEA) ในการบ่งชี้และจัดลำดับความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น การศึกษาเริ่มจากการเลือกผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 3 ประเภทได้แก่ Kick Shaft, Pinion Shaft และ Yoke Tube จากนั้นทำการวิเคราะห์ด้วย VSM เพื่อบ่งชี้ความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์ FMEA เพื่อจัดลำดับความสำคัญตามประเภทความสูญเปล่า การศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ Kick shaft มีความสูญเปล่าคือ การผลิตมากเกินไป การขนส่ง และ การรอคอย ผลิตภัณฑ์ Yoke Tube มีความสูญเปล่าคือ สินค้าคงคลัง การผลิตมากเกินไป การขนส่งและการรอคอย แนวทางแก้ไขที่นำเสนอได้แก่ การใช้ระบบการผลิตแบบดึง การแยกสายการผลิต การบำรุงรักษาด้วยตนเองและการเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าหลักการผลิตแบบลีนและการวิเคราะห์ความล้มเหลวและผลกระทบ สามารถนำมาบูรณาการณ์ประยุกต์ใช้ในการบ่งชี้และระบุระดับความสำคัญของความสูญเปล่าที่เกิดขึ้น อันนำไปสู่แนวทางการแก้ไขที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตต่อไป
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/1152
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:รายงานการวิจัย (Research Reports)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
ไม่มีแฟ้มใดที่สัมพันธ์กับรายการข้อมูลนี้


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น