การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2553กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555กระบวนการคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของนิสิตต่อวิชาชีพครู : การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในตนรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2564การจัดการเรียนรู้แบบ MIA เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจและการคิดวิเคราะห์วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาสมศิริ สิงห์ลพ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; วราภรณ์ พูลสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์และความสามารถในการทำโครงงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3มณเทียร ชมดอกไม้; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; เมธาวี โสรเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิรวิชญ์ บำรุงพงษ์; ดุสิต ขาวเหลือง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ภคพนธ์ ศาลาทอง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนขับรถสหกรณ์แท็กซี่เขตกรุงเทพมหานครรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภคพนธ์ ศาลาทอง, และอื่นๆ
2553การจำวิธีการแก้โจทย์ปัญหาและเจตคติต่อวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนรู้ด้วยวิธีการสร้างความจำตามหลักการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิติญา มัณฑุสินธุ์, และอื่นๆ
2557การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เรื่อง โภชนาการและการออกกำลังกาย สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; กนก พานทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเรื่องโภชนาการและการออกกำลังกายสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษากนก พานทอง; สุกัญญา เจริญวัฒนะ; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานปริญญา ทองสอน; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; พัชรียา นิวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภูมิศาสตร์และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานปริญญา ทองสอน; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; พัชรียา นิวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการปรับตัวด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18ไพรัตน์ วงษ์นาม; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มณีนุช พรหมอารักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542การศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพารุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องจังหวัดนครนายก สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รักชนก คำวัจนัง; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2552การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต : การสะท้อนจากกระบวนการวิจัยปฏิบัติการรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนแฝงกลุ่มผู้ใช้แรงงานในเขตกรุงเทพมหานครรุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ประกาย หร่ายลอย, และอื่นๆ
2550การเปรียบเทียบความชอบวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือกับการนำวิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือไปใช้ของครูต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้ : การวิเคราะห์ความแปรปรวนของตัวแปรพหุเสรี ชัดแช้ม; อาจารยที่ปรึกษาหลัก; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จรีลักษณ์ พิณวัฒนานุรักษ์, และอื่นๆ
2557ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; จงดี เยือกเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคกลุ่มแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4มณเทียร ชมดอกไม้; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; วิภวานี ชาญวิรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์