การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง รชฎ จันทร์น้อย

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 31  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560การจัดการความรู้ด้านการข่าวกรองเพื่อการควบคุมผู้ต้องขัง : กรณีศึกษาเรือนจำพิเศษพัทยารชฎ จันทร์น้อย; ชุติเดช ห่มสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพารชฎ จันทร์น้อย; พรนิภา อุพลเถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2561การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่" ของสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพารชฎ จันทร์น้อย; พรนิภา อุพลเถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันและชาวอังกฤษต่อการท่องเที่ยวของเมืองพัทยารชฎ จันทร์น้อย; กรวิภา สาทจีน; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชารชฎ จันทร์น้อย; อิทธิพัฒน์ เจริญผล; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชารชฎ จันทร์น้อย; ชนัญชิดา ศิริภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชารชฎ จันทร์น้อย; ชนัญชิดา ศิริภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการงานทะเบียนราษฎรของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านบึงจังหวัดชลบุรีรชฎ จันทร์น้อย; ณัฐธัญ เป้าบุญปรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในเขตอำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีรชฎ จันทร์น้อย; อุทัยวรรณ เพ็งธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้มาตรการแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรของพนักงานระดับปฏิบัติการ บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; เวทิตา นิลหลวง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และพฤติกรรมในการกำจัดขยะมูลฝอยของชุมชนเทศบาล ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีรชฎ จันทร์น้อย; อัศนันต์ ศิริพงศ์วัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัทเพชรเรืองซัพพลาย จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; ฉัตรชัย รักประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพผลิตภัณฑ์และคุณภาพการให้บริการกับความจงรักภักดีของลูกค้า บริษัทเพชรเรืองซัพพลาย จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; ฉัตรชัย รักประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศด้านจิตวิทยากับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน บริษัท เอฟเวอร์สตรองแอนนิมอลเฮลท์ จำกัดรชฎ จันทร์น้อย; จุฬารัตน์ ปัญยาง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของตลาดน้ำบางคล้ากับความจงรักภักดีของนักท่องเที่ยวรชฎ จันทร์น้อย; จิรัฎฐ์ เปียศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนโรงพยาบาลชลบุรีรชฎ จันทร์น้อย; สุจิตรา อินนันชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2558ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวน กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 4รชฎ จันทร์น้อย; ไวกูณฐ์ โชติธาดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2559ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของนักวิชาการพัสดุและแนวทางการพัฒนาการจัดการงานพัสดุตามความคิดเห็นของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชารชฎ จันทร์น้อย; สมปอง กวางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ
2560ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรชฎ จันทร์น้อย; อัจฉรา เด่นเจริญโสภณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ