การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มานพ แจ่มกระจ่าง

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 26  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552กระบวนการเกณฑ์และฝึกอบรมทหารกองประจำการกองทัพอากาศที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วชิระ ชาวหา, และอื่นๆ
2562กลยุทธ์การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน่วยวิทยบริการภาคตะวันออกดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระมหากิตติ สร้อยมาลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2552กังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าความเร็วลมต่ำมานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561การปฏิบัติที่ดีโดยชุมชนต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบนมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; ปรีชา ปิยจันทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การพัฒนากระบวนการฝึกเทศน์แหล่มหาชาติสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระกิตติเอก ปาณิญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาชุดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบย้อนกลับ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6บุญกนก ปิยะนิตย์; มานพ แจ่มกระจ่าง; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา
2561การพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและศาสนสถาน ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎดุสิต ขาวเหลือง; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระฉัฏฐ์พูนชัย ฉัตรทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อัมพร เรืองศรี, และอื่นๆ
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ จันวิไชย; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีศรีวรรณ ยอดนิล; มานพ แจ่มกระจ่าง; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; แดน ทองอินทร์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล, และอื่นๆ
2558การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; สิทธิชัย คูเจริญสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; สิทธิชัย คูเจริญสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในอาคารเรียนด้วยเทคโนโลยีตรวจจับการเคลื่อนไหวมานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าวกลุ่มผู้ใช้แรงงานประเภทกิจการก่อสร้างมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; วิสูจน์ รางทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ปรากฎการณ์ชีวิตของเยาวชนผู้เสพยาบ้ามานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ศรีวรรณ มีคุณ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เฉลิมศรี ราชนาจันทร์, และอื่นๆ
2549ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสนใจและการรับรู้การเลือกใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานครผจงสุข เนียมประดิษฐ์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รวิพัชร์ นิลพัฒน์; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; สมพงษ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ผลของการใช้กิจกรรมการกระจ่างค่านิยมต่อการมีวินัยในตนเองของนักศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี โครงการเกษตรเพื่อชีวิตมานพ แจ่มกระจ่าง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมพงษ์ บุญญา,2503, และอื่นๆ