การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 124  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560กรณีศึกษาการสกัดข้อมูลงานวิจัยบนเว็บเพจด้วยเว็บครอว์เลอร์ทัศนีย์ เจริญพร; สุทิน อุทธบูรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2566กระบวนการ การคํานวณภาระงานสอนและการจ่ายค่าตอบแทนสอนเกินเกณฑ์ภาระงานของคณะวิทยาการสารสนเทศหรรษา รอดเงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2566กระบวนการ การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ของ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาเปรมปรีดา สลับสี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2566กระบวนการ จัดตารางสอนและตารางสอบ คณะวิทยาการสารสนเทศกุลชลี รัตนคร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2566กระบวนการบริหารการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยเงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพาปัทมา วชิรพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2566กระบวนการส่งนิสิตปฏิบัติสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพากมลวรรณ แสงระวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2556การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2555การคัดกรองโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้นจากผู้ป่วยเบาหวานด้วยการเรียนรู้รวมกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; สุนิสา ริมเจริญ; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; ภูสิต กุลเกษม, และอื่นๆ
2559การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้นกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์, และอื่นๆ
2560การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฎอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การค้นหารูปแบบที่มีค่าคุณประโยชน์สูงที่ปรากฏอย่างสม่ำเสมอเพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สรุฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบที่ให้ค่าคุณประโยชน์สูงโดยปรากฏอย่างไม่สม่ำเสมอโกเมศ อัมพวัน; ศุภชัย เล้าวิบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหารูปแบบปรากฏบ่อยเคอันดับแรกและปรากฏอย่างสม่ำเสมอจากข้อมูลกระแสด้วยเทคนิคการเลื่อนหน้าต่างโกเมศ อัมพวัน; ธาชินี มีเสมา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2561การค้นหาเซตรายการที่ปรากฏบ่อยและสม่ำเสมอภายใต้การกำหนดค่าน้ำหนักความสำคัญของแต่ละรายการโกเมศ อัมพวัน; กิตติพา คลังวิสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การจัดกลุ่มนักเรียนที่มีโอกาสออกกลางคันโดยใช้ขั้นตอนวิธีเอ็กซ์มีนส์จักริน สุขสวัสดิ์ชน; ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2560การจัดการกำหนดค่าซอฟต์แวร์จากส่วนกลาง กรณีศึกษา บริษัทคาลโซนิค คันเซ (ประเทศไทย) จำกัดณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; วีระพันธ์ ดวงจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การจำแนกกลุ่มนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการโดยการใช้แบบจำลองการพยากรณ์โอกาสการสำเร็จการศึกษาที่มีการคัดเลือกปัจจัยสุวรรณา รัศมีขวัญ; กมลวรรณ แสงระวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559การจำแนกภาวะน้ำคั่งในโพรงสมองกับโรคสมองฝ่ออัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; กฤษณะ ชินสาร; มานิต ชาญสุภาพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคารณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2557การจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มความปลอดภัยในอาคาร ปีที่ 1ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ