การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 42  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การปรับตัวของครอบครัวในระยะรังว่างเปล่า-; พรรณพิศ โคปาละสุต,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551การปรับตัวของครอบครัวในระยะรังว่างเปล่า-; พรรณพิศ โคปาละสุต,2517; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554การยอมรับของครอบครัวและสุขภาพจิตของบุตรชายวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมข้ามเพศวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ราภรณ์ คงฉันท์มิตรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2553การสนับสนุนจากสามี การสนับสนุนจากครอบครัวและปัจจัยส่วนบุคคลบางประการที่มีอิทธิพลต่อการดำรงบทบาทมารดาวัยรุ่นนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ดาวรินทร์ พรสวัสดิ์,2521; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554ความต้องการการดูแลตามวัฒนธรรมและความเชื่อวิถีอิสลามและการดูแลที่ได้รับจริงในระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดและระยะหลังคลอดของสตรีมุสลิมวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; กัญญ์ชลา สาหมุน, และอื่นๆ
2554ความต้องการการดูแลและการได้รับการดูแลโดยเน้นครอบครัวเป็นศูนย์กลางของครอบครัวผู้ป่วยเด็กในหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชลีนา ผิวเหลือง, และอื่นๆ
2554ความรุนแรงระหว่างคู่สมรส : ประสบการณ์ของภรรยาผู้ถูกกระทำความรุนแรงด้านร่างกายและสามีผู้กระทำความรุนแรงวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุดารัตน์ วุฒิศักดิ์ไพศาล, และอื่นๆ
2552ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อการเจ็บป่วยและพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยเด็กเรื้อรังของครอบครัว-; ดวงใจ ดุสิต,2519; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554ความสัมพันธ์ระหว่างประเพณีครอบครัว ความผูกพันในครอบครัวกับความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วัชรินทร์ กระแสสัตย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2549ความสัมพันธ์ระหว่างปัยจัยด้านครอบครัวและความวิตกกังวลของมารดากับสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกในครรภ์ในหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นพาหะของโรคธาลัสซีเมียนุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลาวรรณ์ สงวนพรหม; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีผลต่อการใช้ยาเสพติดของวัยรุ่นชายในศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วราภรณ์ มั่งคั่ง, และอื่นๆ
2551ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการร่วมแก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่งของวัยรุ่นชายในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กตกร รังสีบริรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2558ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายและพฤติกรรมการบริโภคอาหารในผู้สูงอายุภาวะน้ำหนักเกิน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐมวรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เรียม นมรักษ์, และอื่นๆ
2552ปัจจัยด้านครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี-; ปนัทสุ หาระบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย-; พงษ์พินิต ไชยวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย-; พงษ์พินิต ไชยวุฒิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้การเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่นที่มีบุตรคนแรก จังหวัดสมุทรปราการจินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เอกกมล สำลีรัตน์, และอื่นๆ
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับกิจวัตรสุขภาพครอบครัวของครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์จินตนา วัชรสินธุ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวพิชญ์ ชัชวาลธีราพงศ์, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการวางแผนครอบครัวของมารดาวัยรุ่นภายหลังคลอดบุตรครั้งแรก-; วนิดา ชวเจริญพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.
2551ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการของครอบครัวที่มีบุตรป่วยด้วยหอบหืด-; แสงเดือน สามเรือน; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว.