การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง มณีรัตน์ ภาคธูป

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 38  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การปฏิบัติบทบาทของครูพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาฉันทนา จันทวงศ์; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; ทัศนีย์ วรภัทรากุล; มณีรัตน์ ภาคธูป; อรพินท์ หลักแหลม, และอื่นๆ
2551การประเมินผลการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มเป้าหมายของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ (ระยอง) ปีงบประมาณ 2550สุนทราวดี เธียรพิเชฐ; รวีวรรณ เผ่ากัณหา; จินตนา วัชรสินธุ์; พิริยา ศุภศรี; มณีรัตน์ ภาคธูป, และอื่นๆ
2549การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง: กรณีศึกษาธาลัสซีเมียจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ศิริยุพา สนั่นเรืองศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การรับรู้อันตรายของสารเคมีและพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของครอบครัวในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; รัชนี สรรเสริญ, และอื่นๆ
2552ความคิดเห็นของผู้ดูแลเด็ก พยาบาลและแพทย์เกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; พจนารถ สารพัด; นุจรี ไชยมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ความสัมพันธ์ระหว่างการปรับตัวของผู้ปวยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังกับภาระของครอบครัวผู้ดูแลมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; เสาวภา ภู่ประคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและแนวโน้มการใช้ความรุนแรงต่อเด็กของครอบครัวที่มีเด็กเล็กสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; จินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; ณัชนันท์ ชีวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาณทางกายภาพกับปฏิกิริยาตอบสนองต่อความปวดในทารกคลอดก่อนกำหนดที่ได้รับการเจาะเลือดทางหลอดเลือดดำมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรฤทัย พุ่มลำเจียก,2523, และอื่นๆ
2545ความอ้วนกับปัญหาที่ตามมามณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ความเข้มแข็งในการมองโลกของวัยรุ่นในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธิดารัตน์ หวังสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก.
2555ความเครียดและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดของวัยรุ่นในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นุจรี ไชยมงคล; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิรกุล ครบสอน, และอื่นๆ
2553คุณภาพสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดชลบุรีจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; พจนารถ สารพัด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสบการณ์ของการถูกทารุณกรรมทางเพศในวัยรุ่นหญิงมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ทัศนีย์ คนเล, และอื่นๆ
2548ปัจจัยครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการเสพยาบ้าของวัยรุ่นในเขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรรณี เดียวอิศเรศ, และอื่นๆ
2558ปัจจัยทำนายความรักใคร่ผูกพันระหว่างบิดากับทารกมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; เพ็ญนภา บุญยก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการปรับตัวของเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริการในศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวันมณีรัตน์ ภาคธูป; นุจรี ไชยมงคล; นาตยา แสงใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548ปัจจัยทำนายพลังอำนาจของญาติผู้ดูแลเด็กป่วยเรื้อรังจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ปัจจัยทำนายวิธีการเผชิญความเครียดของบิดามารดาที่มีเด็กป่วยเรื้อรังในหอผู้ป่วยเด็กมณีรัตน์ ภาคธูป; นฤมล ธีระรังสิกุล; เอมอร อาจรัตนกูล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตสมรสของครอบครัวที่มีบุตรวัยก่อนเรียนที่สามีทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมณีรัตน์ ภาคธูป; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จิดาภา ตันติพรปัญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัว.
2538ปัจจัยที่มีผลต่อระดับพัฒนาการของเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒานาเด็กเล็กในจังหวัดชลบุรีจินตนา วัชรสินธุ์; มณีรัตน์ ภาคธูป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์