กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2988
ชื่อเรื่อง: คุณภาพสถานบริการรับเลี้ยงเด็กในเขตจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Quality of child care centers in Chonburi Province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: จินตนา วัชรสินธุ์
มณีรัตน์ ภาคธูป
พจนารถ สารพัด
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
คำสำคัญ: สถานเลี้ยงเด็ก - - ชลบุรี
เด็ก - - การเลี้ยงดู
สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่เผยแพร่: 2553
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/2988
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
p31-46.pdf765.65 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น