การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภาวนา กีรติยุตวงศ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 27  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2542การศึกษาข้อมูลทางคลินิก ความรู้เรื่องโรคเบาหวาน การดูแลตนเอง และคุณภาพการบริการ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มารับบริการ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาภาวนา กีรติยุตวงศ์; สุวรรณี มหากายนันท์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ดารัสนี โพธารส; วัลลดา เล้ากอบกุล, และอื่นๆ
2554ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่สมพร แจ้วจิรา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ความสามารถทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกของประเทศไทยภาวนา กีรติยุตวงศ์; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; รำพึง อภัยวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2541คุณลักษณะของมโนทัศน์ ความสามารถในการพยาบาล ในทฤษฎีความพร่องในการดูแลตนเองของโอเร็มภาวนา กีรติยุตวงศ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540คู่มือการเขียนรายงานกรณีศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็มภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการตนเองเรื่องการบริโภคอาหารในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ค่าน้ำตาลสะสมและดัชนีมวลกายวัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ร่มเกล้า กิจเจริญไชย, และอื่นๆ
2558ปัจจัยทำนายการจัดการตนเองในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการรักษาด้วยการล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องภาวนา กีรติยุตวงศ์; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; อาทิตยา อติวิชญานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ที่มีภาวะไขมันในเลือดผิดปกติภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วัลภา คุณทรงเกียรติ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กฤชภาษร แสวงทรัพย์, และอื่นๆ
2555ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีภาวนา กีรติยุตวงศ์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ชนัดดา แนบเกษร; วรัทยา ทัดหล่อ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยทำนายภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในเขตชุมชนเมือง จังหวัดชลบุรีชนัดดา แนบเกษร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรัทยา ทัดหล่อ, และอื่นๆ
2553ปัจจัยทำนายสภาวะเท้าของผู้เป็นเบาหวานที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลตำรวจภาวนา กีรติยุตวงศ์; เขมารดี มาสิงบุญ; ปริญญา เรืองโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; พัชรีย์ พรหมสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเผชิญความเครียดและการปรับตัวด้านร่างกายของพยาบาลประจำการในแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลชุมชนในภาคตะวันออกภาวนา กีรติยุตวงศ์; ดารพรรณ สุวรรณพงษ์,2513; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพร้อมก่อนจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวภาวนา กีรติยุตวงศ์; นิภาวรรณ สามารถกิจ; ปารีนุช พรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองภาวนา กีรติยุตวงศ์; รัชนี สรรเสริญ; ประกอบพร ทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสามารถของพยาบาลคลินิกเบาหวานในโรงพยาบาล เขตภาคตะวันออกรัชนี สรรเสริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วรุณย์พันธ์ มากบุญดี, และอื่นๆ
2551ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงภาวนา กีรติยุตวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จตุพร ร่างใหญ่; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2ภาวนา กีรติยุตวงศ์; ชนัดดา แนบเกษร; จุฑารัตน์ บุญวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์