การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2564กลยุทธ์ในการผลิตบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตที่สอดคล้องกับการทำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยการกระจายอำนาจด้านสุขภาพในพื้นที่โอฬาร ถิ่นบางเตียว; ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์; กรุงไท นพรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562ต้นเหตุแห่งความไว้วางใจตำรวจและผลกระทบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายและการให้ความร่วมมือกับตำรวจไวพจน์ กุลาชัย; สมคิด เพชรประเสริฐ; ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เจนวิทย์ นวลแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2562ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้าน ภายใต้โครงการพัฒนาบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษา จังหวัดระยองปรียานุช จันทเดิม; ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; อนุรัตน์ อนันทนาธร; จีระ ประทีป; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้านภายใต้โครงการพัฒนาบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยองภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; ปรียานุช จันทเดิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ยุทธศาสตร์การดำรงชีพของชาวประมงพื้นบ้านภายใต้โครงการพัฒนาบริเวณ ชายฝั่งทะเลตะวันออก: กรณีศึกษาจังหวัดระยองภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; ปรียานุช จันทเดิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรีภัสนันท์ พ่วงเถื่อน; เสาร์คำ ใส่แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์