กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9975
ชื่อเรื่อง: หลักธรรมาภิบาลในกระบวนการยุติธรรมของคณะสงฆ์ในจังหวัดชลบุรี
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Good governnce in the sngk's justice process in chonburi province
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ภัสนันท์ พ่วงเถื่อน
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
เสาร์คำ ใส่แก้ว
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
คำสำคัญ: สงฆ์ -- กฎและการปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม
ธรรมรัฐ -- ไทย -- ชลบุรี
วันที่เผยแพร่: 2563
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์ (รม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2563
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/9975
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:I-thesis

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
60920292.pdf5.83 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น