การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2544การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานผู้ทำงานในสำนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2553การพัฒนาแผนกลยุทธ์เครือข่ายการจัดการอุบัติเหตุตราจรทางถนนกฤษณ์ ปาลสุทธิ์; กุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2554การวิจัยปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยระดับท้องถิ่นกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วัลลภ ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2548การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ในการจัดการอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนจากโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการจราจรแบบผสมผสาน จังหวัดระยองพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2547การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ภาพรวมจรรยาบรรณวิชาชีพในประเทศไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; วิไล สถิตย์เสถียร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2543การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณสุขในสถานบริการสาธารณสุขเขต 3กุหลาบ รัตนสัจธรรม; วสุธร ตันวัฒนกุล; วิไล สถิตย์เสถียร; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; เอมอร ประจวบมอญ, และอื่นๆ
2559ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจเชิงป้องกันกับพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีพิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; ณัฐพงศ์ บัวแก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2555ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อยหกเดือนของสตรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; กัลยา ภูห้องเพชร,2510; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์.
2549ศักยภาพการเฝ้าระวังและการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติภัยจราจรบนท้องถนนในจังหวัดระยองวสุธร ตันวัฒนกุล; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; พิศจุไร ปานทิพย์; กิตติพงศ์ สอนภู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์