การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 13 จากทั้งหมด 13
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาสมรรถนะหลักในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของพนักงานสายสนับสนุนวิชาการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสมนึก ทองเอี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สมัญญา พิมพาลัย, และอื่นๆ
2555การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อภาวะผู้นำเชิงปฎิรูปของผู้บริหารระดับต้น : กรณีศึกษา บริษัทครีเอทีฟเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชาตรี มาศภูมิ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2558การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรมนุษย์ : กรณีศึกษาศูนย์บริการทางการแพทย์แห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรีพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; เยาวลักษณ์ แกล้วกล้า; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในเขตภาคกลาง 4พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระพงษ์ เวชกามา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาวัฒนธรรมองค์การตามการรับรู้ของพนักงานโรงแรมสี่ดาวแห่งหนึ่งในเมืองพัทยาพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อรรถกร เดชธรรมฤทธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559การศึกษาอิทธิพลร่วมระหว่างการรับรู้วัฒนธรรมองค์การและสมรรถนะบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลบุคลากรกลุ่มบริษัทปิโตรเคมีในจังหวัดระยองอภิญญา อิจอาจ; พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; วิลาสินี ศักดิ์นรงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การสำรวจระดับคุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นภาลัย เย็นเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2558ความคาดหวังและการรับรู้ของพนักงานที่มีต่อบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท ฟิชเชอร์ แอนด์พายเคิล แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดระยองพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; พัชราภรณ์ ประสมทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน บริษัท สมบูรณ์ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; ศาสวัต อู่ข้าวอู่น้ำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลพญาไทศรีราชาพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; เยาวลักษณ์ บัณฑิตจีน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติในการปฏิบัติงานคุณลักษณะงานที่ต้องการและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ของบริษัทเพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัดพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; สุวิทย์ มั่นคง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน กรณีศึกษา บริษัทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ได้รับรางวัลแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการดีเด่นนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดชลบุรีพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อภิญญา อิงอาจ; ภัทรีย์ธร วิจิตรณัฐฐากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2559อิทธิพลของแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีต่อความผูกพันองค์การของพนักงาน บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมี จังหวัดระยองพิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ; อภิญญา อิงอาจ; อุไรวรรณ แก้วเก็บ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว