กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16163
ชื่อเรื่อง: การศึกษาการรับรู้และความคาดหวังของพนักงานระดับปฏิบัติการต่อภาวะผู้นำเชิงปฎิรูปของผู้บริหารระดับต้น : กรณีศึกษา บริษัทครีเอทีฟเจมส์แอนด์จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน)
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: พิมพ์ปวีณ์ วัฒนาทรงยศ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ชาตรี มาศภูมิ
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บทบาทที่คาดหวัง
Humanities and Social Sciences
ภาวะผู้นำ
วันที่เผยแพร่: 2555
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: งานนิพนธ์ (กจม)--มหาวิทยาลัยบูรพา, 2555
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/16163
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2553-2557

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
53920700.pdf3.22 MBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น