การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พัชนา ใจดี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการรับสัมผัสสารกำจัดแมลง: ปัจจัยที่เกี่ยวข้องในแรงงานต่างด้าวในเขตภาคตะวันออกอนามัย เทศกะทึก; พรทิพย์ เย็นใจ; พูนศักดิ์ ศรีประพัฒน์; วัลลภ ใจดี; พัชนา ใจดี, และอื่นๆ
2561การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาววสุธร ตันวัฒนกุล; พัชนา ใจดี; วนัสรา เชาวน์นิยม; ปัญญา ยงยิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2561การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอชายแดนไทย-ลาววสุธร ตันวัฒนกุล; พัชนา ใจดี; วนัสรา เชาวน์นิยม; ปัญญา ยงยิ่ง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2556การแพทย์แผนจีน กับการสาธารณสุขไทยกุหลาบ รัตนสัจธรรม; ศิริพร จันทร์ฉาย; พัชนา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่ออำนาจเกี่ยวกับสุขภาพกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์พัชนา ใจดี; จันทิมา สันจรเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีผลต่อการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดนนทบุรีบุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์; พัชนา ใจดี; ภัทรพงศ์ ชูเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558แบบแผนการบริโภคอาหาร ภาวะโภชนาการ และปัจจัยขับเคลื่อน ชุมชนผู้สูงอายุสุขภาพดีวนัสรา เชาวน์นิยม; ศิริพร จันทร์ฉาย; สุนิศา แสงจันทร์; พัชนา ใจดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์