การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พักตร์วิภา โพธิ์ศรี

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 10
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนากระบวนการฝึกเทศน์แหล่มหาชาติสำหรับพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มานพ แจ่มกระจ่าง; พระกิตติเอก ปาณิญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; จันทร์ชลี มาพุทธ; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสืบทอดวิถีชีวิตของชาวสวนผลไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมเมืองพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จันทร์ชลี มาพุทธ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; จุฑาภรณ์ อยู่ทิม, และอื่นๆ
2561ภูมิปัญญาการใช้ประโยชน์และคุณค่าของต้นเท้ายายม่อมพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พิรดา สุดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ยุทธศาสตร์การจัดการทุน "โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี" ระดับอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการปุญญ์พัชชาณัฏฐ์ ใจสถาน; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560ยุทธศาสตร์การส่งเสริมความมีวินัยของนักเรียนโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษาพักตร์วิภา โพธิ์ศรี; จันทร์ชลี มาพุทธ; รุ่งเรือง ตันเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563สตรีในการพัฒนาสังคมธัญญธร บุญอภัย; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2563แนวทางการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาความฉลาดทางดิจิทัลบนฐานความคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนุชจรี ลอยหา; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา
2563แนวทางพัฒนาบทบาทการศึกษาต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลสู่ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา