การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง พรรัตน์ แสดงหาญ

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 46  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารกรณีศึกษา บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเจอร์ จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุเมธ คุตติวรัญญู; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การจัดตั้งและการดำเนินงานของสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ในจังหวัดชลบุรี : การวิจัยแบบผสมพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ธนพนธ์ ศรีทอง, และอื่นๆ
2556การบริหารคนเก่งเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองพรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การบริหารผลการปฏิบัติงาน : ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรภร วรกุลรัตนา, และอื่นๆ
2559การประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านพฤติกรรมตามแนวคิดของเคิร์กแพทริก : กรณีศึกษาการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้นำยุคดิจิทัลพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2563การปรับตัวในการทำงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในช่วงวิกฤตโควิด-19พรรัตน์ แสดงหาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2560การพัฒนารูปแบบการจ้างงานผู้สูงอายุในธุรกิจโรงแรมเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณภัค ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุการตั้งใจลาออกของพนักงานระดับปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจการเกษตรในเขตภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อภิญญา อิงอาจ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปาริชาต อมรรัตน์น้ำหนึ่ง, และอื่นๆ
2564การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิต จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; ศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; ธนษา ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การยอมรับเทคโนโลยีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการผลิตจังหวัดชลบุรีศรัญยา แสงลิ้มสุวรรณ; พรรัตน์ แสดงหาญ; ธนษา ธนเดชะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2564การรับรู้วัฒนธรรมองค์กรญี่ปุ่นกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน บริษัท โตโยต้าทูโช เอ็มแอนด์อี (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; วิลาสิณี ถีถาวร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2555การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษาอุตสาหกรรมยานยนต์ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกพรรัตน์ แสดงหาญ; กัญจนวลัย นนทแก้ว แฟร์รี่; ชลดา ประยูรพาณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2556การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการธำรงรักษาและการคงอยู่ของคนเก่งในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อธิพล เครือปอง; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; วันเพ็ญ เพ็ชรัตน์, และอื่นๆ
2554การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การท่องเที่ยวแห่งชาติลาวพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อานุสอน ดวงโสวัด; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2555การศึกษาความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรกรณีบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยองพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พจนา สายนภา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2556การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงานและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจังหวัดฉะเชิงเทราพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อธิพล เครือปอง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทราวิณี กิจสนธิ์, และอื่นๆ
2558การศึกษาปัญหาหนี้สินของพนักงาน บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; จีรวุฒิ จุลพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2557การศึกษาภาวะหนี้สินของพนักงานในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธีระยุทธ ตันพัฒน์อนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2557การสอนงาน : ความเข้าใจทักษะและการนำไปใช้ของหัวหน้างาน บริษัทซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัดพรรัตน์ แสดงหาญ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุวรรณ์รัตน์ บู๊เตียว; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์.
2559ความคิดเห็นของผู้บริหารสายงานหลักและผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อบทบาทและความพร้อมของนักทรัพยากรมนุษย์ในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขตนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีพรรัตน์ แสดงหาญ; อภิญญา อิงอาจ; ณัฐกานต์ ดอนถวิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว