การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ผลาดร สุวรรณโพธิ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 25  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาเรื่องการเสริมสร้างและการดูแลสุขภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้โครงงานเป็นฐานผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อาพันธ์ชนิด เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ผกายมาศ เชวงชุติรัตน์, และอื่นๆ
2559การประเมินอภิมานการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐบาลผลาดร สุวรรณโพธิ์; พงศ์เทพ จิระโร; อรจิรา ยอดคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาสมการโดยจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ลิขิต สุเมธานุสรณ์, และอื่นๆ
2558การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพภายในสำหรับโรงเรียนสาธิตในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการพงศ์เทพ จิระโร; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ณัฐกาญจน์ แสนทวี, และอื่นๆ
2561การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของประธานคณะกรรมการสภานักเรียนตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลขนาดกลางแห่งหนึ่งในจังหวัดระยองผลาดร สุวรรณโพธิ์; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; สุปราณี กิตติวรเชฏฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดการสอนวิชาเคมีศาสตร์ เรื่องสารละลาย และกรด-เบส สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 สายวิทยาศาสตร์ระบบ 11+3 ที่วิทยาลัยครูคังไข ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้รูปแบบการสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; สมพงษ์ จันทมาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2558การสร้างชุดกิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1มณเทียร ชมดอกไม้; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เกศินี กี่จนา, และอื่นๆ
2554การสร้างแบบฝึกทักษะสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 (เชิญ พิศลยบุตรราษฎร์บำเพ็ญ)ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปริญญา ทองสอน; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ไข่มุก มณีศรี, และอื่นๆ
2555ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552สุกันชัย พงศ์สวรรค์; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555คุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของครูมืออาชีพในทัศนะของครูและนักศึกษาวิทยาลัยครูคังไข แขวงเชียงขวางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอุดม รัตนอัมพรโสภณ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; พิมพ์พร สรผาสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอุดม รัตนอัมพรโสภณ; อ่อนสี แก้วพักตร์ดี; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สฎายุ ธีระวณิชตระกูล; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; อภิชา พุ่มพวง, และอื่นๆ
2559ผลการจัดการเรียนการสอนแบบ TAI ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยาที่ส่งผลต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คงรัฐ นวลแปง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นิธินันท์ กลั่นคูวัฒน์, และอื่นๆ
2557ผลการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและความสามารถในการแก้ปัญหาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จันทร์พร พรหมมาศ; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ปทุมรัตน์ อาวุโสสกุล, และอื่นๆ
2565ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนมโนทัศน์ร่วมกับเทคนิค Think write pair share ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; ดุจจิตต์ คุณากูลวิศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์.
2560ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการแบบเปิดร่วมกับรูปแบบ SSCS ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คงรัฐ นวลแปง; กฤษฎา ขุนอาจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสอนแนะให้รู้คิดที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาและการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์เรื่อง ความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พรรณทิพา พรหมรักษ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภัทรอร อริยธนพงศ์, และอื่นๆ
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัย ที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ผลาดร สุวรรณโพธิ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; คงรัฐ นวลแปง; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สิณาภรณ์ แท่นศิลา, และอื่นๆ
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบอุปนัยที่มีต่อมโนทัศน์และความสามารถในการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สิณาภรณ์ แท่นศิลา; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คงรัฐ นวลแปง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1ผลาดร สุวรรณโพธิ์; คงรัฐ นวลแปง; ปาหนัน กองคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์