การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 9 จากทั้งหมด 9
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินผลการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแนวสหวิทยาการ : กรณีศึกษาวิชามนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2554) สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา ภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสกุล อ้นมา; ประทุม อังกูรโลหิต; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ขันทอง วิชาเดช; พิชญรัตน์ เหมนาไลย, และอื่นๆ
2549การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการผลิตของเกษตรกรในภาคตะวันออก : กรณีศึกษาผู้นำกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร จังหวัดระยอง-; ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาไทยศึกษา.
2559การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุในจังหวัดชลบุรี โดยใช้หลักไตรสิกขา.บุญรอด บุญเกิด; บุญเลิศ ยองเพ็ชร; ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆ์ในภาคตะวันออกระหว่างปี พ.ศ. 2541-2560ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; รุ่งนิภา เหลียง; สถาพร ไปเหนือ
2556ความคาดหวังของนิสิตภาควิชาศาสนาและปรัชญาต่อการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; ชัยณรงค์ ศรีมันตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ผลการใช้กิจกรรม "จริยธรรมต่อสังคม" ที่มีต่อการพัฒนาจิตสาธารณะของนิสิต รายวิชา 265109 มนุษยศาสตร์เชิงบูรณาการปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2553พฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557ศาสนาเบื้องต้น : เอกสารประกอบการสอน วิชา 265121ปัทวี สัตยวงศ์ทิพย์