การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 15
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย - กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกจุฑามาศ ชูสุวรรณ; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561กระบวนการสะสมทุนเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาของจังหวัดชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุฑามาศ ชูสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2557ความล้มเหลวของการจัดการความขัดแย้งเกี่ยวกับปัญหามลพิษระหว่างโรงงานเจนโก้กับชุมชนเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เพ่ง บัวหอม, และอื่นๆ
2558ปฏิบัติการและการต่อสู้ทางวาทกรรมในการพัฒนาอุตสาหกรรม : ศึกษากรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ตัวแบบมาบตาพุดปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2546ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, และอื่นๆ
2546ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยาชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์, และอื่นๆ
2556พัฒนาการทุนทางสังคมของคาทอลิกในสังคมไทยปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; เมทินา อิสริยานนท์, และอื่นๆ
2556พัฒนาการเครือข่ายอำนาจท้องถิ่นหลังการเปลี่ยนแปลง 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516: กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรีชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุชาติ ศรียารัณย, และอื่นๆ
2558พัฒนาการและบทบาทของสหภาพแรงงานในภาคตะวันออก : การวิเคราะห์เชิงวัฒนธรรมปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; สมศักดิ์ สามัคคีธรรม; พีระพงษ์ สุนทรวิภาต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556วิวัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนชาวประมงปากน้ำประแสปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ศักดินา บุญเปี่ยม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ธนิต โตอดิเทพย์, และอื่นๆ
2558เศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนท้องถิ่นไทย: ศึกษาชุมชนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกชัยณรงค์ เครือนวน; ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2549เศรษฐศาสตร์การเมืองของการแลกเปลี่ยนชุมชน : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างชุมชนที่ดำเนินการโดยภาครัฐและภาคประชาชนปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สกฤติ อิสริยานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยเครือข่ายชนชั้นนำของคนไทย 2 แผ่นดิน บนเกาะกงในกัมพูชาปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์; จุตินันท์ ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์