กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14175
ชื่อเรื่อง: ผลกระทบจากการเปิดบ่อนคาสิโนถูกกฎหมายในความคิดเห็นของประชาชนเมืองพัทยา
ชื่อเรื่องอื่นๆ: -
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: ชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
เบ็ญจมาภรณ์ ธนธรรมรัตน์
มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
คำสำคัญ: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
Humanities and Social Sciences
บ่อน
การพนัน
วันที่เผยแพร่: 2546
สำนักพิมพ์: มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชานโยบายสาธารณะ.
บทคัดย่อ: -
รายละเอียด: วิทยานิพนธ์(รปม) -- มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546
URI: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/14175
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:Walai2545-2552

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม รายละเอียด ขนาดรูปแบบ 
title.pdf530.21 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น