การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง ประเทิน มหาขันธ์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 7 จากทั้งหมด 7
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การดำรงอยู่ของวิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรมและความเชื่อของกลุ่มชนชาวไทยเขมร (เขมรถิ่นไทย) ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีชัยณรงค์ ศรีมันตะ; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณรงค์ฤทธิ์ สุขสวัสดิ์, และอื่นๆ
2557การศึกษาความเชื่อที่ปรากฎในวรรณกรรมประเภทกลอนสวด : กรณีศึกษาวรรณกรรมกลอนสวดเรื่อง "พระเจ้าเข้าสู่นิพพาน"ประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; นันท์ชญา มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; มัชฌิมา วีรศิลป์, และอื่นๆ
2556การอนุรักษ์เพลงละครร้องประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558พิธีทำขวัญนาค : การสืบทอดความรู้ทางคติชนวิทยาผ่านพิธีกรรมแห่งวิถีชุมชนชาวอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประเทิน มหาขันธ์; ภารดี มหาขันธ์; อนุรักษ์ บุญพยนต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ศิลปะการเล่นหนังใหญ่ของไทยประเทิน มหาขันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2558อภิธานศัพท์ยาสมุนไพรในหนังสือบุดประเภทตำรายาภาคใต้ภรดี พันธุภากร; ประเทิน มหาขันธ์; รุ่งรัตน์ ทองสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2556อัตลักษณ์ของตัวละครเอกจากวรรณคดีรามเกียรติ์ ฉบับพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประเทิน มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ภรดี พันธุภากร; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; จักรพันธ์ ไพบูลย์, และอื่นๆ