การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเชิด หนูอิ่ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2540การศึกษาผลกระทบและลู่ทางการลงทุนด้านสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; ศิริศักดิ์ มหาวรศิลป์; เรวัต แสงสุริยงค์; เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, และอื่นๆ
2541การศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกรณีศึกษา เมืองพัทยาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2542การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙Aบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙Aบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การเรียนรู้จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีสุเนตร สุวรรณละออง; บุญเชิด หนูอิ่ม; ดวงพร ธัญญากุลวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
2563ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์ ทรัพย์ชูกุล; ประจักษ์ น้ำประสานไทย; เรวัต แสงสุริยงค์; บุญเชิด หนูอิ่ม; สุเนตร สุวรรณละออง, และอื่นๆ
2560ชุมชนบ้านชากแง้ว : การฟื้นฟูและการดำรงอยู่ (พ.ศ. 2552-2558)บุญเชิด หนูอิ่ม; ภารดี มหาขันธ์; หยาง, หย่าจิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์; Yang, Yajun
2543ทัศนคติ และสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ของชุมชนที่ถูกเวนคืนที่ดิน : กรณีศึกษา ชุมชนบ้านแหลมฉบัง จ. ชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2539บทบาทการมีส่วนร่วมของอาจารย์ ข้าราชการ และนิสิตในการจัดการขยะมูลฝอย ในมหาวิทยาลัยบูรพาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2542ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พัฒนาชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2549ผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีต่อปริมาณและคุณภาพน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2538พฤติกรรมทางการเมืองของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2538เรวัต แสงสุริยงค์; ศรุติ สกุลรัตน์; บุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560พลวัตทางสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนในพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2498-2560)ภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; เกียรติศักดิ์ ทิพย์ทิมาพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560มอญ ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี : วิถีและพลังบุญเชิด หนูอิ่ม; ภารดี มหาขันธ์; อิมธิรา อ่อนคำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2560วัฒนธรรมหลังความตายของคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดชลบุรี : ความเชื่อและวิถีปฏิบัติฉลอง ทับศรี; บุญเชิด หนูอิ่ม; Lei, Shi; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุบุญเชิด หนูอิ่ม