การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง บุญเชิด หนูอิ่ม

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 41  ถัดไป >
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการสร้างความหมายให้กับรูปเคารพขนาดใหญ่มหึมาทางศาสนาระหว่าง พ.ศ. 2534-2557บุญเชิด หนูอิ่ม; ปรีดี พิศภูมิวิถี; นุสรา จิตตเกษม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559กระบวนการสืบทอดประเพณีทางสังคมของชาวไทยเชื้อสายจีนชุมชนตลาดบ้านใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราบุญเชิด หนูอิ่ม; ชนาภา เมธีเกรียงไกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การจัดการการบริการผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมอาเซียน กรณีศึกษาโครงการอาคารที่พักอาศัยสวางคนิเวศสภากาชาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุธีรา อัมพาผล; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2558การจัดการพื้นที่ข้ามพรมแดนบริเวณเขตผังเมืองรวมเมืองนครพนมด้วยมาตรการผังเมือง : กรณีศึกษาสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คำม่วน)บุญเชิด หนูอิ่ม; กิจฐเชต ไกรวาส; นิชานันท์ นิรันดร์สวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2556การตั้งถิ่นฐานและพัฒนาการของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวในภาคตะวันออก : พลวัตในบริบทสังคมไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; ภารดี มหาขันธ์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ปรารถนา แซ่อึ๊ง, และอื่นๆ
2551การประมาณผลผลิตของปาล์มน้ำมันโดยใช้ดัชนีพืชพรรณ : กรณีศึกษาอำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่บุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุพรรณ กาญจนสุธรรม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวีม, และอื่นๆ
2552การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการประเมินผลผลิตปลาในกระชัง กรณีศึกษา : คลองนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; แก้ว นวลฉวี; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; เชิดชาย ศรีวงษ์, และอื่นๆ
2558การประเมินมูลค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขการกัดเซาะชายหาดของเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558การฟื้นฟูและสืบทอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยชลบุรีประเสริฐ มีรัตน์; บุญเชิด หนูอิ่ม; วิโรจน์ มุมานะจิตต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2540การศึกษาผลกระทบและลู่ทางการลงทุนด้านสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกภารดี มหาขันธ์; บุญเชิด หนูอิ่ม; ศิริศักดิ์ มหาวรศิลป์; เรวัต แสงสุริยงค์; เรืองวิทย์ ลิ่มปนาท, และอื่นๆ
2541การศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกรณีศึกษา เมืองพัทยาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2542การศึกษาศักยภาพของพื้นที่เพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษาเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2551การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙Aบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555การเปลี่ยนแปลงอุทกวิทยาลุ่มน้ำจากโครงการขุดคลองไทยเส้นทาง ๙Aบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2557การเรียนรู้จิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมตามแนวพุทธปรัชญาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2558ก่อกำเนิด พัฒนาการและการดำรงอยู่ของการพึ่งพาตนเองด้วยการเกษตรในสังคมเมือง : ศึกษากรณีปรากฎการณ์สวนผักคนเมืองบุญเชิด หนูอิ่ม; นันท์ชญา มหาขันธ์; ปตินญา นาทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555ความต้องการสวัสดิการของเด็ก และเยาวชนในตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยองบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; สุรีย์พร คงประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม
2561ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีสุเนตร สุวรรณละออง; บุญเชิด หนูอิ่ม; ดวงพร ธัญญากุลวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์
2563ความเปลี่ยนแปลงและกระบวนการสร้างประชาธิปไตยในชนบทภาคตะวันออกของประเทศไทยบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2555คุณภาพการจราจรในเขตพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาบุญเชิด หนูอิ่ม; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ณัฐกร มงคลมหา; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาการจัดการบริการสังคม