การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นิรันดร์ วิทิตอนันต์

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 18 จากทั้งหมด 18
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2561การตรวจวัดระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทธยานุกูล) จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิทิตอนันต์; วัลย์ลิกา หวานเสนาะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การวัดความหนาของฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคเอกซเรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; วิรุฬห์ พรมมากุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วย เทคนิคเอกซ์เรยสเปคโตรสโคปแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมชั้นเคลือบแข็งของโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ ด้วยวิธีรีแอคทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมฟิล์มบางต้านการกัดกร่อนซึ่งเคลือบด้วยกระบวนการ PVDนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางวานาเดียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางเซอร์โคเนียมไททาเนตที่เคลือบด้วยวิธีแอคตีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; จินดาวรรณ ธรรมปรีชา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2564การเตรียมและศึกษาลักษณะเฉพาะของฟิล์มบางโครเมียมอะลูมิเนียมไนไตรด์โครงสร้างนาโนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบอัลลอยนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; อดิศร บูรณวงศ์; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; สุวรรณี พัดศรี, และอื่นๆ
2557ผลการอบชุบทางความร้อนต่อสมบัติทางกายภาพของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอกทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงธนัสถา รัตนะ; อรรถพล เชยศุภเกตุ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ผลของกระแสสปัตเตอริงต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; อมรรัตน์ คำบุญ; ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ; อดิศร บูรณวงศ์
2558ผลของกระแสโคเมียมคาโทดที่มีต่อสมบัติของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เคลือบด้วยเทคนิคครีแอกทีฟแมกนีตรอนโคสปัตเตอริงสุรสิงห์ ไชยคุณ; อดิศร บูรณวงศ์; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ผลของอัตราไหลแก๊สไนโตรเจนต่อโครงสร้างของฟิล์มบางไทเทเนียมโครเมียมไนไตรด์ที่เตรียมด้วยวิธีรีแอคทีฟสปัตเตอริงจากเป้าสารเคลือบแบบโมเสคสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ระดับเสียงในสิ่งแวดล้อมกลุ่มอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตบางแสน จังหวัดชลบุรีนิรันดร์ วิทิตอนันต์; ประณต วัฒนานุกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2556สมบัติไฮโดรฟิลิกของฟิล์มบางไททาเนียมออกไซด์แบบเจือไนโตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอคตีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริงนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; อดิศร บูรณวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง มหาวิทยาลัยบูรพา กับงานวิจัยด้านการเคลือบในสุญญากาศสำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทยสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558เครื่องเคลือบฟิล์มบางนาโนด้วยเทคนิคระเหยสารในสุญญากาศสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563โครงสร้างและพฤติกรรมการเกิดออกซิเดชันของฟิล์มบางไทเทเนียมไนไตรด์ ที่เคลือบด้วยเทคนิครีแอคทีฟดีซีแมกนีตรอนสปัตเตอริงอดิศร บูรณวงศ์; อมรรัตน์ คำบุญ; ศิริวัชร์ อาลักษณสุวรรณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์