การเรียกดู ตาม ผู้แต่ง นลินี บำเรอราช

ข้ามไปยัง: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

หรือใส่อักษรขึ้นต้นของชื่อผู้แต่ง:  
แสดงผลลัพธ์ 1 ถึง 11 จากทั้งหมด 11
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การพัฒนาชุดการสอนอ่านจับใจความภาษาไทย ที่ใช้วิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1อาพันธ์ชนิต เจนจิต; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; นลินี บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; พิมพ์สิริ เจริญกิจ,2524, และอื่นๆ
2558การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองวิมลรัตน์ จตุรานนท์; นลินี บำเรอราช; นงเยาว์ ทองกำเนิด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานลินี บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542การศึกษาพฤติกรรมการสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานลินี บำเรอราช; สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ชุดการสอน เรื่องการจัดพานพุ่ม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนลินี บำเรอราช; ขนิษฐา จาริยศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547ชุดการสอน เรื่องการจัดพานพุ่ม สำหรับนักเรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีนลินี บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; ขนิษฐา จาริยศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา -- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
2556ผลการใช้กิจกรรมการสอนอ่านบทร้อยกรองตามแนว D R A สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3นลินี บำเรอราช; อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก; พัชรินทร์ สร้อยสน, และอื่นๆ
2561ผลการใช้รูปแบบการสอนอ่านแนว 4PSC เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5นลินี บำเรอราช; ปริญญา ทองสอน; พัชรินทร์ คชรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์นลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลสัมฤทธิ์และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยใช้การแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์.นลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ทิบวันย์ ขันธพร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์