กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้: https://buuir.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3257
ชื่อเรื่อง: ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์
ชื่อเรื่องอื่นๆ: Learning achievement and attitude towards English for communication learning on speaking skill by dramatization of the third year English major students at the Faculty of Education Champasack University
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: นลินี บำเรอราช
วิมลรัตน์ จตุรานนท์
มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
คำสำคัญ: การพูด
การแสดง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ - - การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) การสื่อสาร
สาขาการศึกษา
วันที่เผยแพร่: 2559
URI: http://dspace.lib.buu.ac.th/xmlui/handle/1234567890/3257
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล:บทความวิชาการ (Journal Articles)

แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม ขนาดรูปแบบ 
edu27n1p74-88.pdf143.81 kBAdobe PDFดู/เปิด


รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น